UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2017

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2017, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas z Nie­ba opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne nam łaski. Dzi­siaj o g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo adoracyjne.

  2. W naj­bliż­szy pią­tek 6 stycz­nia Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Porzą­dek nie­dziel­ny Mszy św. Po Mszy św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci wyru­szy wokół Kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Zapra­sza­my, aby dzie­ci przy­szły w stro­jach odpo­wied­nich dla orsza­ku kró­lew­skie­go. Przy wej­ściu do kościo­ła będzie moż­na nabyć koro­nę. W związ­ku Uro­czy­sto­ścią i nie­dziel­nym porząd­kiem mszy świę­tych nie będzie pierw­szo-piąt­ko­wych wizyt księ­ży u cho­rych, ani cało­dnio­wej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Do cho­rych księ­ża uda­dzą się z sakra­men­ta­mi w następ­ny pią­tek, czy­li 13 stycz­nia. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my Apo­sto­la­to­wi Maryj­ne­mu za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie na misje. Podob­nie jak w poprzed­nich latach, o godz. 12.00, po modli­twie „Anioł Pań­ski” pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty war­szaw­skie­go kard. Kazi­mie­rza Nycza, Orszak Trzech Kró­li wyru­szy tak­że z Pla­cu Zam­ko­we­go. Wie­czo­rem o g. 19:00 w naszym koście­le odbę­dzie się kon­cert ROCKOLĘDY – ser­decz­nie zapraszamy.

  3. Za dwa tygo­dnie 15.01. z wizy­tą w naszej para­fii gościć będą kle­ry­cy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater z kon­cer­tem „Kolę­dy Świa­ta”.

  4. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: — w ponie­dzia­łek (02.01.) – ul Astro­nau­tów 3, 14, 15, 16 i 16a oraz ul. 17 Stycz­nia 42 i 44; we wto­rek (03.01.) – ul. 17 Stycz­nia (nume­ry 57 – 76), Hyn­ka 5, 7 i 9, Szy­bow­co­wa 5 oraz Drze­wiec­kie­go 3; w śro­dę (04.01.) – ul. 17 Stycz­nia 46, Zaran­kie­wi­cza 4, 6a, 7 i 9, Tań­skie­go 3, 5, 7; w czwar­tek (05.01.) – ul. Tapi­cer­ska, Pil­chow­ska, Gład­ka, Sło­wi­cza od nume­ru 29 do 60 na odcin­ku od Hyn­ka do 17 Stycz­nia i Saba­ły od nr 21 do 58 na odcin­ku od Hyn­ka do 17 Stycz­nia; w sobo­tę (07.01.) – ul. Rada­ro­wa (nume­ry od 34 do 64), Maciej­ki, Ruchli­wa, Bogu­cic­ka, 17 Stycz­nia 30, Mine­ral­na (nume­ry parzy­ste od 2 do 56), Ski­bic­ka od nume­ru 1 do 38, Nie­du­ża i Dłu­go­pol­ska. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  5. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed Mszą św. odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. Infor­mu­je­my, że w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu są jesz­cze wol­ne inten­cje na Msze św. poranne.

  6. Skle­pik para­fial­ny jest już otwar­ty po świę­tach i moż­na tam naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewocjonalia.

  7. Od jutra roz­po­czy­na się Msza św. gre­go­riań­ska w inten­cji zmar­łe­go w waka­cje ks. kan. Ste­fa­na Rogu­skie­go – wie­lo­let­nie­go rezy­den­ta naszej para­fii. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Marian­na Zawor­ska l. 91, Jaro­sław Przy­bysz l. 38.