UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2017

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na jest na misje. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my Apo­sto­la­to­wi Maryj­ne­mu za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Po Mszy św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Zapra­sza­my dzie­ci, aby przy­szły w stro­jach odpo­wied­nich dla orsza­ku kró­lew­skie­go. Przy wej­ściu do kościo­ła będzie moż­na nabyć koro­nę. Podob­nie jak w poprzed­nich latach, o godz. 12.00, po modli­twie „Anioł Pań­ski” pod prze­wod­nic­twem metro­po­li­ty war­szaw­skie­go kard. Kazi­mie­rza Nycza, Orszak Trzech Kró­li wyru­szy tak­że z Pla­cu Zamkowego.

  2. W związ­ku uro­czy­sto­ścią i nie­dziel­nym porząd­kiem mszy świę­tych nie ma dziś pierw­szo-piąt­ko­wych wizyt księ­ży u cho­rych, ani cało­dnio­wej ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Do cho­rych księ­ża uda­dzą się z sakra­men­ta­mi w następ­ny pią­tek, czy­li 13 stycznia. 

  3. Dzi­siaj wie­czo­rem o g. 19:00 w naszym koście­le odbę­dzie się kon­cert ROCKOLĘDY – wyko­na­niu zespo­łu, w skład któ­re­go wcho­dzą, jak napi­sa­li o sobie: gita­ry, bęb­ny, smycz­ki, dęcia­ki, per­ku­sja, chór­ki, doro­śli, dzie­cia­ki. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Wstęp wolny.

  4. W nie­dzie­lę 15 stycz­nia z wizy­tą w naszej para­fii gościć będą kle­ry­cy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater z kon­cer­tem „Kolę­dy Świa­ta”.

  5. Przy­po­mi­na­my, że jutro (7 stycz­nia, w sobo­tę) kolej­ny dzień wizy­ty dusz­pa­ster­skiej: ul. Rada­ro­wa (nume­ry od 34 do 64), Maciej­ki, Ruchli­wa, Bogu­cic­ka, 17 Stycz­nia 30, Mine­ral­na (nume­ry parzy­ste od 2 do 56), Ski­bic­ka od nume­ru 1 do 38, Nie­du­ża i Dłu­go­pol­ska. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Kolę­dę zaczy­na­my w sobo­tę od g. 10:00.

  6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 8 stycz­nia spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30 oraz spo­tka­nie opłat­ko­we Gru­py Żywe­go Różań­ca w dol­nym koście­le o g. 15:30.

  7. Infor­mu­je­my, że w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu są jesz­cze wol­ne inten­cje na Msze św. poranne.

  8. Skle­pik para­fial­ny jest już otwar­ty po świę­tach i moż­na tam naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewocjonalia.