UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2019

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2019, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne nam łaski.

  2. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kaplicy.

  3. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę stycz­nia po Mszy św. o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w Cen­trum Jana Paw­ła II.

  4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na misje.

  5. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza 6 stycz­nia o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym kościele.

  6. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

  7. W pierw­szym tygo­dniu nowe­go roku wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 02.01. (śro­da) — ul. 1‑Sierpnia 38A 36; 03.01.(czwartek) — ul. 1‑Sierpnia 36B, 3434A; 05.01.(sobota) — ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Dale­szyc­ka, Minu­to­wa, Trzos, Obo­tryc­ka, Per­lo­no­wa, Muni­cy­pal­na, Mine­ral­na, Dział­ko­wa, Kolum­ba, Nie­du­ża, Skibicka

    Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.