UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH — 01.11.2020

 1. W związ­ku z decy­zją Rzą­du cmen­tarz para­fial­ny od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da pozo­sta­je zamknię­ty. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach bisku­pi zachę­ca­ją do roz­ło­że­nia nawie­dze­nia gro­bów bli­skich na cały listo­pad. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych msze świę­te w koście­le według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci. Msza św. o g. 10:00 w inten­cji ks. Gia­co­mo Calo­re, nasze­go wika­riu­sza, któ­ry dzi­siaj świę­tu­je swo­je uro­dzi­ny. Jubi­la­to­wi życzy­my wie­lu łask Bożych i pro­si­my o modli­twę w Jego intencji. 

 2. Ze wzglę­du na epi­de­mię Dekre­tem Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej usta­lo­no, że odpust za zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad. Oso­by cho­re i star­sze, mogą uzy­skać odpust za zmar­łych łącząc się ducho­wo i nie wycho­dząc z domu. 

 3. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych. 

 4. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz po każ­dej mszy świę­tej w holu przed zakry­stią. W tym roku nie będzie­my przyj­mo­wać wypo­min­ków na cmen­ta­rzu. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność na mszy św. nie jest grze­chem. Ape­lu­je­my, aby zwłasz­cza oso­by, któ­re mają jakie­kol­wiek obja­wy cho­ro­bo­we pozo­sta­ły w domu. 

 6. Zale­ce­nia sani­tar­ne w stre­fie czer­wo­nej nakła­da­ją na nas obo­wią­zek ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 7 m 2. Powierzch­nia nasze­go kościo­ła pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 134 osób w koście­le gór­nym i do 118 w koście­le dol­nym. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. 

 7. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. Poma­ga­my oso­bom star­szym w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 8. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 17:00 do 19:00.

 9. Skle­pik para­fial­ny pozo­sta­je nie­czyn­ny do odwołania.

 10. Przez okta­wę Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych od 1 do 8 listo­pa­da zapra­sza­my o g. 17:00 (w nie­dzie­le o 18:00) na Róża­niec do gra­nic Nieba.

 11. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Klim­ko l. 83; Zofia Szew­czuk l. 89; Ryszard Krzysz­tof Plu­ta l. 77; Wła­dy­sław Wiśniew­ski l. 81; Han­na Maria Kró­li­kow­ska l. 80; Zdzi­sła­wa Zofia Para­dow­ska l.89; Tade­usz Woj­ciech Iwań­ski l. 90