XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.11.2020

 1. Obcho­dzi­my dzi­siaj XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym pod hasłem Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska. Przed kościo­łem moż­na zło­żyć ofia­rę na ten cel. Ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne Sto­wa­rzy­sze­niu Pomoc Kościo­ło­wi w Potrzebie.

 2. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w cza­sie pan­de­mii, kie­dy do kościo­ła przy­cho­dzi o wie­le mniej osób, a kosz­ty utrzy­ma­nia para­fii nie zmniej­sza­ją się, a wręcz rosną. Ofia­ry moż­na skła­dać rów­nież na nasze kon­to parafialne.

 3. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność na mszy św. nie jest grze­chem. Ape­lu­je­my, aby zwłasz­cza oso­by, któ­re mają jakie­kol­wiek obja­wy cho­ro­bo­we pozo­sta­ły w domu. 

 4. Dzi­siej­sze spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca zosta­ło odwo­ła­ne.

 5. Nowe zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas obo­wią­zek ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 15 m 2. Powierzch­nia gór­ne­go kościo­ła pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 61 osób. Dla osób, któ­re nie zmiesz­czą się uru­cha­mia­my nagło­śnie­nie litur­gii z gór­ne­go kościo­ła w koście­le dol­nym, gdzie może zmie­ścić się kolej­ne 55 osób. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia Św. Razem może więc w litur­gii uczest­ni­czyć do 116 osób. 

 6. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. 

 7. Decy­zją Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej odpust za zmar­łych moż­na uzy­skać przez cały listo­pad. Oso­by cho­re i star­sze, mogą uzy­skać odpust za zmar­łych łącząc się ducho­wo i nie wycho­dząc z domu. 

 8. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz po każ­dej mszy świę­tej w holu przed zakry­stią. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

 9. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. Poma­ga­my oso­bom star­szym w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne nie odbę­dzie się listo­pa­do­wa edy­cja „otwar­tej szafy”.

 10. W śro­dę 11 listo­pa­da z racji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

 11. W następ­ną nie­dzie­lę obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. W naszej para­fii gościć będzie­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów NMP. Po mszach świę­tych roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze na rok 2021, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na ich dzia­łal­ność misyjną.

 12. W tym tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Jani­na Tere­sa Grześ­ko­wiak l. 87.