UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 28.05.2023

Wyłączone
  1. W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościoła.

  2. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00. Od 1 czerw­ca nabo­żeń­stwa czerw­co­we o tej samej porze.

  3. W pią­tek 2 czerw­ca przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź pod­czas mszy św. oraz od g. 17 do 19.

  4. W I sobo­tę mie­sią­ca 3 czerw­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  5. W pią­tek 9 czerw­ca orga­ni­zu­je­my spływ kaja­ko­wy dla rodzin rze­ką Wkrą zakoń­czo­ny ogni­skiem. Zapi­sy u ks. Sław­ka i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. Za tydzień 4 czerw­ca XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. O g. 7:45 z pl. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go wyru­szy pro­ce­sja z reli­kwia­mi bł. Ste­fa­na Win­cen­te­go Fre­li­chow­skie­go kapła­na i męczen­ni­ka, patro­na har­ce­rzy, któ­ra przej­dzie Trak­tem Kró­lew­skim do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, gdzie o g. 12:00 roz­pocz­nie się uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Będzie to jed­no­cze­śnie 35 rocz­ni­ca kon­se­kra­cji bisku­piej Ks. Kar­dy­na­ła. Zachę­ca­my do udzia­łu w orsza­ku pro­ce­syj­nym wszyst­kich wier­nych. Do pro­ce­sji moż­na się tak­że dołą­czyć przy koście­le św. Anto­nie­go Marii Zac­ca­rii o g. 10:45. W Dniu Dzięk­czy­nie­nia tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. Z tej racji zbiór­ka na Cari­tas naszej para­fii zosta­ła prze­ło­żo­na na ostat­nią nie­dzie­lę czerwca.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Anna Wacła­wa Mły­nar­czyk l. 88.