UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 21.05.2023

  1. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza za tydzień na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

  2. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00.

  3. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30.

  4. W następ­ną nie­dzie­lę Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha św. W sobo­tę 27 maja o g. 18:30 msza św. z Wigi­lii Uro­czy­sto­ści z opra­wą muzycz­ną scho­li młodzieżowej.

  5. Od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30 msza św. z udzia­łem dzie­ci, któ­re przy­ję­ły I Komunię.

  6. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach, w Sze­li­gach koło Ełku, w dniach 9 — 18 lip­ca. W pla­nach m. in. wyciecz­ka do Wil­na. Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież do 17 roku życia. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie oraz u ks. Pawła.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 maja na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W sobo­tę 27 maja Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Leopold Brze­chow­ski l. 94, Bog­dan Marian Lubas l. 67, Jani­na Sadow­ska l. 89.