V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry w tym tygo­dniu od 5 maja zwięk­szy się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół dol­ny będzie codzien­nie otwar­ty w cza­sie nabo­żeństw majo­wych. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom, któ­rzy w więk­szo­ści wzo­ro­wo sto­su­ją się do wpro­wa­dzo­nych zale­ceń sani­tar­nych. Ufa­my, że nie­ba­wem zosta­ną one już cał­ko­wi­cie zniesione.

  2. Dzi­siaj spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30. w sali nad zakry­stią. Spo­tka­nia Koła Przy­ja­ciół Radia Mary­ja od kwiet­nia rów­nież odby­wa­ją się w sali nad zakrystią.

  3. W ponie­dzia­łek 3 maja — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, rocz­ni­ca uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja 1791 roku. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00, w cza­sie któ­rej nastą­pi uro­czy­ste odno­wie­nie Aktu odda­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­nie. Jest to jed­no­cze­śnie I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki będą odczy­ty­wa­ne po mszy świętej.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

  5. W sobo­tę 8 maja przy­pa­da Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W tym dniu dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87 i 227 przyj­mą Pierw­szą Komu­nię Świę­tą. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  6. Pamię­taj­my też w modli­twie o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie rehabilitacji. 

  7. W zakry­stii moż­na otrzy­mać zniż­ko­we vouche­ry na film „Wyrok na nie­win­nych”, któ­re­go pla­kat znaj­du­je w kruch­cie kościo­ła. Film moż­na będzie oglą­dać na razie tyl­ko w wer­sji internetowej.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Kazi­mierz Kozak l. 86