VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół dol­ny będzie codzien­nie otwar­ty w cza­sie nabo­żeństw majo­wych. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom, któ­rzy w więk­szo­ści wzo­ro­wo sto­su­ją się do wpro­wa­dzo­nych zale­ceń sani­tar­nych. Ufa­my, że nie­ba­wem zosta­ną one już cał­ko­wi­cie zniesione.

  2. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. W sobo­tę 15 maja Pierw­szą Komu­nię Świę­tą przyj­mą dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 i Szko­ły Pod­sta­wo­wej Vizja. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  3. Pamię­taj­my też w modli­twie o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie rehabilitacji. 

  4. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Trwa­ją jedy­nie drob­ne pra­ce wykoń­cze­nio­we. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast pra­ce na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Pro­si­my szcze­gól­nie o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek nadal ocze­ku­je na rozpatrzenie.

  5. W zakry­stii moż­na otrzy­mać zniż­ko­we vouche­ry na film „Wyrok na nie­win­nych”, któ­re­go pla­kat znaj­du­je w kruch­cie kościo­ła. Film moż­na będzie oglą­dać na razie tyl­ko w wer­sji internetowej.