V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 14.05.2017

 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i ofia­ra­mi wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii, w koście­le pro­wa­dzo­ne są pra­ce zwią­za­ne z wymia­ną insta­la­cji elek­trycz­nej i odgromowej. 

 2. Wczo­raj obcho­dzi­li­śmy 100 rocz­ni­cę obja­wień fatim­skich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek kano­ni­zo­wał Fran­cisz­ka i Hia­cyn­tę — dwo­je z troj­ga dzie­ci fatim­skich. Akt poświę­ce­nia naszej ojczy­zny Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi zgod­nie z wolą Epi­sko­pa­tu Pol­ski odbę­dzie się w każ­dej die­ce­zji i para­fii 8 wrze­śnia, w świę­to naro­dze­nia Mat­ki Bożej.

 3. Dzi­siaj i za tydzień na Mszy św. o g. 10:00 odby­wa się w naszym koście­le uro­czy­stość I Komu­nii, uczest­ni­czy w niej ponad 200 dzie­ci wraz z rodzi­na­mi. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie i pro­si­my wszyst­kich Para­fian, aby rów­nież za tydzień z racji I Komu­nii św. wybie­rać inne godzi­ny mszy świę­tych, tak aby o g. 10:00 pozo­sta­wić miej­sce dzie­ciom i ich rodzi­nom. Przez cały tzw. „bia­ły tydzień” dzie­ci będą uczest­ni­czyć w Mszach św. o g. 18:30.

 4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. Uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej niech będzie modli­twą zawie­rze­nia spraw naszej para­fii Patron­ce tej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej.

 5. Zapra­sza­my na kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny: 10 Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wtor­ki o g. 19:30.

 6. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na wyjaz­dy waka­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne przez para­fię dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. W tej spra­wie moż­na zgła­szać się do ks. Marcina. 

 7. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie w nie­dzie­lę 11 czerw­ca pik­ni­ku rodzin­ne­go. Zbie­ra­my rze­czy na nagro­dy dla dzie­ci wystę­pu­ją­cych w kon­kur­sach, a tak­że fan­ty na lote­rię. Moż­na je skła­dać w zakry­stii mini­stranc­kiej. Pod­czas pik­ni­ku odbę­dzie się kon­kurs talen­tów „Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka”. Jeśli drze­mie w Tobie jaki­kol­wiek talent, grasz na instru­men­cie, śpie­wasz, recy­tu­jesz i chcesz to zapre­zen­to­wać innym – zapra­sza­my. Zgło­sze­nia do ks. Mar­ci­na do 4 czerwca.

 8. We wto­rek 16 maja przy­pa­da Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, patro­na Pol­ski i Metro­po­lii War­szaw­skiej. Tego dnia uro­czy­stej Mszy św. o g. 18:00 w Sank­tu­arium św. Andrze­ja Bobo­li w War­sza­wie przy ul. Rako­wiec­kiej prze­wod­ni­czyć będzie Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz. 

 9. W sobo­tę 20 maja w ramach akcji Noc Muze­ów, Muzeum Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go zapra­sza na Noc Otwar­tą Domu Arcy­bi­sku­pów War­szaw­skich przy ul. Mio­do­wej. Od g. 18:00 do pół­no­cy wśród atrak­cji będzie zwie­dza­nie pała­cu, wysta­wy i koncert. 

 10. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia po mszy św. o g. 18:00

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jan Zarę­ba l.80