IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 07.05.2017

  1. Dzi­siaj IV Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza. Taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i do Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Przed kościo­łem z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca zbie­ra­my ofia­ry na dzia­łal­ność Cari­tas naszej parafii.

  2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. Uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej niech będzie modli­twą zawie­rze­nia spraw naszej para­fii Patron­ce tej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej.

  3. W sobo­tę przy­pa­da Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Łaska­wej – Patron­ki War­sza­wy. Jest to jed­no­cze­śnie 100 rocz­ni­ca obja­wień fatim­skich. Uro­czy­sta Msza św. któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz odbę­dzie się o g. 17:00 w sank­tu­arium Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Ursu­sie. W naszym koście­le zapra­sza­my na mszę św. o g. 17:30 po któ­rej odbę­dzie się nabo­żeń­stwo majo­we połą­czo­ne z aktem poświę­ce­nia się Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi.

  4. W kolej­ne dwie nie­dzie­le: 14 i 21 maja odbę­dzie się w naszym koście­le uro­czy­stość I Komu­nii na mszy św. o g. 10:00, w któ­rej uczest­ni­czyć będzie ponad 200 dzie­ci wraz z rodzi­na­mi. Z tej racji pro­si­my wszyst­kich Para­fian, aby w 2 naj­bliż­sze nie­dzie­le wybie­rać inne godzi­ny mszy świę­tych, aby o g. 10:00 pozo­sta­wić miej­sce dzie­ciom i ich rodzi­nom. Nie będzie mszy o godzi­nie 11:15.

  5. Zapra­sza­my na kurs ewan­ge­li­za­cyj­ny: 10 Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dzi ks. Rober­to Rinal­do we wtor­ki o g. 19:30.

  6. Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie zapra­sza do odby­cia stu­diów kate­che­tycz­nych: magi­ster­skich lub pody­plo­mo­wych. Stu­dia pody­plo­mo­we trwa­ją tyl­ko 3 seme­stry. Zachę­ca­my do odby­cia takich stu­diów wszyst­kich nauczy­cie­li i inne oso­by, któ­re chcia­ły­by uczyć reli­gii w szko­le. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z księ­dzem pro­bosz­czem lub wikariuszami.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li: Krzysz­tof Sob­czak l. 58, Hele­na Komo­rek l. 96, Ryszard Igna­cy Ochman l. 65