V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.03.2018

Wyłączone
 1. Zakoń­czy­li­śmy czas reko­lek­cji wiel­ko­post­nych. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościoła.

 2. Zapra­sza­my rodzi­ny z dzieć­mi na przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. „Baj­ka o dobrym wil­ku” w wyko­na­niu Teatru Bli­żej Nie­ba dzia­ła­ją­ce­go przy para­fii Obja­wie­nia Pań­skie­go w Bli­znem. Przed­sta­wie­nie odbę­dzie się dzi­siaj o g. 12:15 w dol­nym koście­le. Wstęp wolny.

 3. Jutro Uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Po mszy św. o g. 17:30 odpra­wi­my nabo­żeń­stwo do św. Józe­fa. W roku poświę­co­nym św. Józe­fo­wi szcze­gól­nie zachę­ca­my do modli­twy za wsta­wien­nic­twem tego Patrona.

 4. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II.

 5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas oraz pal­my. Żywe palem­ki będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Palmową.

 6. Przy­go­to­wu­je­my się do litur­gii Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Dotych­cza­so­wą asy­stę pro­ce­syj­ną oraz oso­by mogą­ce pomóc w nie­sie­niu bal­da­chi­mu i cho­rą­gwi pro­si­my o kon­takt z ks. Marcinem.

 7. W naj­bliż­szy pią­tek 23 mar­ca nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Oko­ło g. 19:00 po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzieci.

 8. Ze wzglę­du na Dro­gę Krzy­żo­wą spo­tka­nie gru­py 10 słów w czwar­tek 22 mar­ca o 19:30.

 9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30 w dniu 23 mar­ca. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

 10. W sobo­tę 24 mar­ca obcho­dzi­my Die­ce­zjal­ny Dzień Mło­dzie­ży w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu mło­dzież naszej para­fii, zwłasz­cza dzia­ła­ją­cą w gru­pach para­fial­nych i przy­go­to­wu­ją­cą się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Szcze­gó­ło­wy pro­gram znaj­du­je się na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

 11. Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele charytatywne.

 12. Orga­ni­zu­je­my dwa waka­cyj­ne wyjaz­dy: jeden dla dzie­ci i mło­dzie­ży od 23.06. do 02.07. do Włoch oraz dla doro­słych od 20 do 29.07 do Buł­ga­rii. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Marcina.

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hali­na Lucy­na Bobrow­ska l.93, Lon­gi­na Sabi­na Żół­koś l. 87, Danu­ta Skier­kow­ska l. 64, Irmi­na Joan­na Wacła­wek l. 85, Kazi­mierz Żbi­kow­ski l. 78