IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 11.03.2018

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Posu­wa­ją się pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii. Trwa kon­ser­wa­cja ogro­dze­nia kościo­ła. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my za hoj­ność i zro­zu­mie­nie potrzeb mate­rial­nych para­fii. Pro­si­my też o modli­twę w tej intencji.

  2. Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re potrwa­ją do śro­dy. Pro­wa­dzi je ks. Dariusz Szysz­ka – ojciec duchow­ny Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Niem­czech w Kolo­nii, któ­re­go ser­decz­nie wita­my i pole­ca­my modli­twie. Msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych oraz w ponie­dzia­łek i wto­rek o g. 10, 17:30 i 19, nato­miast w śro­dę o g. 10, 17:30 i 20. Z racji reko­lek­cji nie będzie mszy św. o g. 18:30. Szcze­gó­ło­wy pro­gram Reko­lek­cji znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 14 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w cało­dnio­wy pro­gram modli­twy Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. W tym dniu spo­wiedź od g. 6:00 do 21:00, Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 11:00 do 17:20 oraz nabo­żeń­stwa: o 12:00 Anioł Pań­ski i Róża­niec, o 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, o 19:00 Gorz­kie Żale. Uro­czy­ste zakoń­cze­nie reko­lek­cji mszą świę­tą o g. 20:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w reko­lek­cjach i sko­rzy­sta­niu w tym cza­sie z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia, aby nie odkła­dać go na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu.

  3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Jutrz­nia, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale.

  4. Za tydzień 18 mar­ca zapra­sza­my rodzi­ny z dzieć­mi na przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. „Baj­ka o dobrym wil­ku” w wyko­na­niu Teatru Bli­żej Nie­ba dzia­ła­ją­ce­go przy para­fii Obja­wie­nia Pań­skie­go w Bli­znem. Przed­sta­wie­nie odbę­dzie się o g. 12:15 w dol­nym koście­le. Wstęp wolny.

  5. Z racji reko­lek­cji naj­bliż­sze spo­tka­nie „gru­py 10 słów” dopie­ro w pią­tek 23 mar­ca o 19:30.

  6. Muzeum Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go szu­ka pamią­tek zwią­za­nych z papie­żem i pry­ma­sem: zdjęć, odręcz­nie napi­sa­nych listów, dedy­ka­cji, klisz foto­gra­ficz­nych oraz innych pamią­tek. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje wywie­szo­ne są na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Wraz z Cari­tas Pol­ska wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii w ramach akcji cha­ry­ta­tyw­nej Rodzi­na Rodzi­nie. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wielkopostna.

  8. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać świe­ce Cari­tas, a od następ­nej nie­dzie­li pal­my wiel­ka­noc­ne. W cza­sie reko­lek­cji skle­pik będzie czyn­ny dodat­ko­wo po mszach św. o godz. 8, 10 i 17:30. Zapra­sza­my do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej oraz ksią­żek o tema­ty­ce religijnej.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Anto­ni­na Danil­czuk l. 83