V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.03.2023

  1. W pią­tek 31 mar­ca nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzie­ci. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki na świe­ce, aby wosk nie wyle­wał się na ław­ki i posadz­kę kościoła. 

  2. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Naj­star­szej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II i pro­ce­sją do dol­ne­go kościoła.

  3. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas moż­na naby­wać w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz w nie­dzie­le po każ­dej Mszy św. Palem­ki będą roz­pro­wa­dza­ne przy koście­le w samą Nie­dzie­lę Palmową.

  4. Przy­go­to­wu­je­my się do Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

  5. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościoła.

  6. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyjną.

  7. Mimo wie­lu zachęt nie zwięk­szy­ła się ilość osób ado­ru­ją­cych Naj­święt­szy Sakra­ment wysta­wia­ny w naszym koście­le w każ­dy pią­tek przez cały dzień, dla­te­go dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa wysta­wie­nie odby­wać się będzie tyl­ko po połu­dniu: roz­po­czy­nać się będzie Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00 i trwać do 17:25.

  8. W I sobo­tę mie­sią­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie

  9. W następ­ną nie­dzie­lę 2 kwiet­nia przy­pa­da 18 rocz­ni­ca śmier­ci św. Jana Paw­ła II. Uli­ca­mi War­sza­wy przej­dzie Marsz Papie­ski, któ­ry wyru­szy o g. 11:00 z Ron­da Dmow­skie­go i zakoń­czy się Mszą św. w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o g. 12:30. Z tej racji w następ­ną nie­dzie­lę nie będzie spo­tka­nia Wspól­no­ty Żywe­go Różańca.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Andrzej Zyg­munt Kuwa­łek l. 82, Kazi­mie­ra Zającz­kow­ska l. 80, Zofia Drop­ko l. 87