NIEDZIELA PALMOWA — 02.04.2023

Wyłączone
  1. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 zapra­sza­my na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Z sakra­men­tu spo­wie­dzi moż­na korzy­stać w naszej para­fii jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dzi­siaj przy­pa­da rów­nież 18 rocz­ni­ca śmier­ci św. Jana Paw­ła II.

  2. TRUDUUM PASCHALNE roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:00. To jedy­na msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu, pamiąt­ka usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy prze­cho­wa­nia, czy­li, tzw. Ciem­ni­cy do g. 22:00. W Wiel­ki Pią­tek od g. 7:30 przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. Tego dnia nie odpra­wia się mszy świę­tych. O g. 8:00 zapra­sza­my na modli­twę Litur­gii Godzin, tzw. Ciem­ną Jutrz­nię. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 18:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 22:00. W tym dniu cen­tral­ne nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej roz­pocz­nie się o g. 20:00 przy koście­le św. Anny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Z przy­pa­da­ją­ce­go w tym dniu I piąt­ku mie­sią­ca księ­ża odwie­dzą cho­rych w domach w innym dniu po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym usta­le­niu ter­mi­nu. W Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:30. przez cały dzień do Wigi­lii Pas­chal­nej. O g. 8:00 Ciem­na Jutrz­nia. Poświę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny od g. 8:45 do 15:00. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we, tak­że w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę odby­wać się będzie w ciszy, aby dać każ­de­mu moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modlitwy.

  3. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 20:00. Jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym – cen­trum życia chrze­ści­jań­skie­go. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, któ­re będą potrzeb­ne przy odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych. Wigi­lia Pas­chal­na, któ­rą spra­wu­je się w nocy roz­po­czy­na Rezu­rek­cję — Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia, ogła­sza wyj­ście Chry­stu­sa z gro­bu. Uro­czy­sta Pro­ce­sja Rezu­rek­cyj­na roz­pocz­nie się tra­dy­cyj­nie o g. 6:30 rano, po niej msza świę­ta. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dolnym.

  4. Pro­si­my gru­py para­fial­ne o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i czyn­ny udział w litur­giach. Oso­by, któ­re mogą nieść cho­rą­gwie i fere­tro­ny w Pro­ce­sji Rezu­rek­cyj­nej pro­si­my o zgło­sze­nie się do zakry­stii. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na naby­wać świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Są one dostęp­ne rów­nież w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Paniom z Legio­nu Maryi za ich posłu­gę przy roz­pro­wa­dza­niu pale­mek i świec wielkanocnych.

  5. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą wypo­min­ki.

  6. Kościół Domo­wy orga­ni­zu­je 14 kwiet­nia kolej­ną edy­cję Rand­ki Mał­żeń­skiej. Infor­ma­cje u ks. Sła­wo­mi­ra, na pla­ka­cie i stro­nie para­fial­nej. Ser­decz­nie zapraszamy.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Geno­we­fa Turek l. 91, Tade­usz Wal­kie­wicz l. 92, Jan Osiń­ski l. 92.