V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

  1. Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na zosta­ła tyl­ko msza o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci). Daj­my pierw­szeń­stwo uczest­nic­twa we mszy świę­tej oso­bom, któ­re zamó­wi­ły inten­cję mszal­ną. Codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dzi­li­śmy Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nie może prze­kra­czać 5 osób. Pozo­sta­łe oso­by będą mogły przy­jąć Komu­nię św. lub wyspo­wia­dać się w koście­le dol­nym. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił wszyst­kim wier­nym, aż do odwo­ła­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej. Korzy­sta­ją­cych z dys­pen­sy zachę­ca­my do oso­bi­stej i rodzin­nej modli­twy oraz uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwach trans­mi­to­wa­nych za pośred­nic­twem mediów. Jed­no­cze­śnie Sto­li­ca Apo­stol­ska ogło­si­ła, że w przy­pad­ku, gdy kto­kol­wiek znaj­du­je się w bole­snej nie­moż­no­ści przy­ję­cia roz­grze­sze­nia sakra­men­tal­ne­go, akt żalu dosko­na­łe­go skut­ku­je prze­ba­cze­niem grze­chów, rów­nież śmier­tel­nych. Akt żalu dosko­na­łe­go, nale­ży wyra­zić poprzez szcze­rą proś­bę o prze­ba­cze­nie w spo­sób, w jaki peni­tent w danej chwi­li potra­fi. Póź­niej, jak tyl­ko to będzie już moż­li­we, każ­dy wier­ny powi­nien wyznać grze­chy w spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej przed kapłanem.

  2. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z róż­nych form przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do świąt wiel­ka­noc­nych. Reko­lek­cje ks. Car­lo­sa Dama­glio są dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Moż­na czy­tać Pismo Świę­te lub książ­ki i arty­ku­ły o tema­ty­ce reli­gij­nej. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komentarzem.

  3. Uru­cho­mi­li­śmy akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję.

  4. Wier­nych, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na kon­to para­fial­ne pro­si­my o wpi­sy­wa­nie tytu­łu: ofia­ra na cele kul­tu reli­gij­ne­go. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za soli­dar­ność w utrzy­ma­niu kościo­ła i parafii.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16 – 17:30. Nie będzie dyżu­rów przed­po­łu­dnio­wych Skle­pik para­fial­ny jest nie­czyn­ny. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas są dostęp­ne w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii lub telefonicznie.

  6. W śro­dę 1 kwiet­nia przy­pa­da 13 rocz­ni­ca roz­po­czę­cia posłu­gi Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym Paste­rzu. W czwar­tek 2 kwiet­nia przy­pa­da 15 rocz­ni­ca śmier­ci św. Jana Paw­ła II. W pią­tek 3 kwiet­nia I pią­tek mie­sią­ca. W pil­nych przy­pad­kach moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 16:00 do 20:00.

  7. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­pocz­nie Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jerozolimy.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Witold Marian Bła­żej­czyk l. 86; Roman Ryszard Sta­ro­sta l. 61, Leszek Józef Wąsow­ski l. 86.