Komunikat w związku z apelem papieża Franciszka

Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski 

w związ­ku z ape­lem Ojca Świę­te­go Franciszka

Nawią­zu­jąc do proś­by Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ser­decz­nie pro­szę, aby w śro­dę 25 mar­ca br. w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godzi­nie 12.00, we wszyst­kich kate­drach i kościo­łach w Pol­sce, bisku­pi oraz kapła­ni odmó­wi­li Anioł Pań­ski, modli­twę Ojcze nasz i 3 razy Zdro­waś Mary­jo w inten­cji usta­nia epi­de­mii, za cho­rych, za służ­by medycz­ne oraz za zmarłych.

Jed­no­cze­śnie Jego Emi­nen­cja ksiądz kar­dy­nał Ange­lo Bagna­sco prze­wod­ni­czą­cy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE) pro­si, aby tego dnia odmó­wić rów­nież poniż­szą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwór­co świa­ta, wszech­mo­gą­cy i miło­sier­ny, któ­ry z miło­ści do nas posła­łeś na świat swo­je­go Syna jako leka­rza dusz i ciał, spójrz na swo­je dzie­ci, któ­re w tym trud­nym momen­cie nie­pew­no­ści i lęku w wie­lu regio­nach Euro­py i świa­ta, zwra­ca­ją się do Cie­bie szu­ka­jąc siły, zba­wie­nia i pocieszenia.

Uwol­nij nas od cho­rób i stra­chu, ulecz naszych cho­rych, pociesz ich rodzi­ny, daj mądrość rzą­dzą­cym, ener­gię i siłę leka­rzom, pie­lę­gniar­kom i wolon­ta­riu­szom, życie wiecz­ne zmarłym.

Nie opusz­czaj nas w chwi­li pró­by, ale uwol­nij nas od wszel­kie­go zła. O to Cię pro­si­my, któ­ry z Synem i Duchem Świę­tym żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki. Amen.

Mary­jo, Uzdro­wi­ciel­ko cho­rych i Mat­ko nadziei, módl się za nami!”

Zachę­cam wier­nych, aby w tym samym cza­sie łączy­li się ducho­wo ze swo­imi dusz­pa­ste­rza­mi, odma­wia­jąc w domach wska­za­ne modlitwy.

Pro­szę rów­nież, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszyst­kich kościo­łach w Pol­sce zabrzmia­ły dzwony.

Wszyst­kich paste­rzy i wier­nych zapew­niam o mojej ducho­wej łącz­no­ści i modlitwie,

Abp Sta­ni­sław Gądecki

Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański

Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

Wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE)

War­sza­wa, dnia 23 mar­ca 2020 roku