V NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.02.2019

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, rów­nież tym, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wpła­ca­ją pie­nią­dze bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim mogą postę­po­wać dalej pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii, zaczął się też remont naj­więk­szej z salek w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go, czy­li tzw. Cen­trum Jana Paw­ła II, jed­no­cze­śnie trwa­ją pra­ce nad przy­go­to­wa­niem kon­cep­cji archi­tek­to­nicz­nej remon­tu ele­wa­cji kościo­ła i jego wnętrza.

  2. Koń­czą się ferie zimo­we, od następ­nej nie­dzie­li powra­ca msza świę­ta z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15.

  3. W ponie­dzia­łek 11 lute­go — we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des – obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zapra­sza­my w tym dniu wszyst­kie oso­by cho­re na Mszę świę­tą o g. 10:00, w trak­cie któ­rej wszyst­kim chęt­nym udzie­lo­ny zosta­nie Sakra­ment Namasz­cze­nia Cho­rych. Pomóż­my cho­rym, któ­rych zna­my, aby mogli w tym dniu w mia­rę moż­li­wo­ści uczest­ni­czyć w tej uroczystości.

  4. Od 18 lute­go roz­po­czy­na­my kurs kate­chez dla narze­czo­nych. Spo­tka­nia będą odby­wać się w ponie­dział­ki o 19:30. Zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. W tym tygo­dniu koń­czy­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską. W ponie­dzia­łek 11.02.– odwie­dzi­my jesz­cze miesz­kań­ców ul. Saba­ły od nr 21 do 62, a we wto­rek 12.02.- miesz­kań­ców Al. Kra­kow­skiej od Hyn­ka do Malow­ni­czej po obu stro­nach (bez nr 107). Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rych przy­ję­li nas w swo­ich domach, była to dla nas oka­zja do wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy, któ­ra poma­ga nam poznać się wza­jem­nie. Ofia­ry zło­żo­ne z oka­zji tej wizy­ty wspo­mo­gą para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Na zakoń­cze­nie „kolę­dy” 13 i 14 lute­go (środa/czwartek)dodat­ko­wa „kolę­da” na zapro­sze­nie - dla tych, któ­rzy nie mogli przy­jąć księ­dza wcze­śniej, a chcie­li­by to uczynić.

  6. Anioł Pań­ski zwia­sto­wał Pan­nie Maryi i poczę­ła z Ducha Świę­te­go. Od 18 lute­go roz­pocz­nie­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Iwo­na Marze­na Kruk l. 40, Jadwi­ga Pode­dwor­na l. 92, Geno­we­fa Gła­żew­ska l. 94