IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.02.2019

Zapro­sze­nie J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Sie­dem­dzie­siąt lat temu, 6 lute­go 1949 roku, odbył się uro­czy­sty ingres Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go i Gnieź­nień­skie­go, Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski do pro­ka­te­dry war­szaw­skiej, któ­rej funk­cję, z uwa­gi na znisz­czo­ną pod­czas II woj­ny świa­to­wej archi­ka­te­drę, peł­nił kościół semi­na­ryj­ny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie. Z tej racji, w śro­dę, 6 lute­go br, o g. 19.00, w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wa­li Bogu za dar życia i posłu­gi Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i pro­si­li Boga o dar jego rychłej beaty­fi­ka­cji. Zapra­szam Was wszyst­kich, Dro­dzy Die­ce­zja­nie, do udzia­łu w tej uro­czy­stej Mszy Świę­tej i do wspól­nej modli­twy. Zapra­szam Kapła­nów, sio­stry i bra­ci zakon­nych, gru­py i wspól­no­ty para­fial­ne. Moim pra­gnie­niem jest, aby­śmy bar­dziej pozna­li oso­bę, życie i posłu­gę Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go i przy­bli­ży­li sobie jego naucza­nie, któ­re nadal jest bar­dzo aktu­al­ne. Wszyst­kim Wam z ser­ca bło­go­sła­wię. Z pozdro­wie­nia­mi w Chry­stu­sie Panu † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Jak co roku zachę­ca­my też do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  2. O g. 15:30 Gru­pa Różań­co­wa zapra­sza na spo­tka­nie do Sali nad zakry­stią.

  3. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 18:00.

  4. Ze wzglę­du na trwa­ją­ce ferie zimo­we dzi­siaj i w następ­ną nie­dzie­lę nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 11:15.

  5. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­na „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: 04.02.19. (ponie­dzia­łek) — ul. Astro­nau­tów 8, 12, 14, 15, 16; 05.02.19. (wto­rek) — ul. Astro­nau­tów 16A; ul. Drze­wiec­kie­go 3; ul. Zaran­kie­wi­cza 4, 6A, 7; 06.02.19. (śro­da) — ul. Zaran­kie­wi­cza 9; ul. Szy­bow­co­wa 5; ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 34B, 36, 38, 42 44; 07.02.19. (czwar­tek) — ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 46; 08.02.19 (pią­tek) — ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39E; ul. Rada­ro­wa (od Lechic­kiej do Hyn­ka); ul. Węgo­rzew­ska; ul. Czar­da­sza; 09.02.19 (sobo­ta) — ul. Saba­ły od nr 3 do 20; 11.02.19. (ponie­dzia­łek) — ul. Saba­ły od nr 21 do 62; 12.02.19. (wto­rek) — Al. Kra­kow­ska od Hyn­ka do Malow­ni­czej po obu stro­nach bez nr 107. Na zakoń­cze­nie „kole­dy” 13 i 14.02.19. (środa/czwartek)dodat­ko­wa „kolę­da” na zapro­sze­nie - dla tych, któ­rzy nie mogli przy­jąć księ­dza wcze­śniej, a chcie­li­by to uczy­nić. W blo­kach pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w kruch­cie i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w naj­bliż­szym tygodniu.

  7. Od 18 lute­go roz­pocz­nie­my nowy cykl kate­chez, któ­re będą dla nas szan­są odkry­cia rado­ści życia chrze­ści­jań­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas, spo­tka­nia odby­wać się będą w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Jabłoń­ska l. 81, Grze­gorz Roman Kosta­na l. 63, Ste­fan Zdzi­sław Żół­tow­ski l. 50, Józe­fa Sto­czyń­ska l. 89, Miro­sła­wa Elż­bie­ta Popław­ska l. 51