VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.05.2017

  1. Dzi­siaj na Mszy św. o g. 10:00 odby­wa się w naszym koście­le uro­czy­stość I Komu­nii. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie wszyst­kich Para­fian. Przez cały tzw. „bia­ły tydzień” dzie­ci będą uczest­ni­czyć w Mszach św. o g. 18:30. W sobo­tę dzie­ci uda­dzą się z piel­grzym­ką do Lichenia.

  2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00.

  3. W tym tygo­dniu bar­dzo waż­na kate­che­za w ramach kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go: 10 Słów Abyś Żył. Wraz z pro­wa­dzą­cym kurs — ks. Rober­to Rinal­do — ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat. Wto­rek — g. 19:30.

  4. W nie­dzie­lę 11 czerw­ca orga­ni­zu­je­my pik­nik rodzin­ny. Zbie­ra­my rze­czy na nagro­dy dla dzie­ci wystę­pu­ją­cych w kon­kur­sach, a tak­że fan­ty na lote­rię. Moż­na je skła­dać w zakry­stii mini­stranc­kiej. Pod­czas pik­ni­ku odbę­dzie się kon­kurs talen­tów „Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka”. Jeśli drze­mie w Tobie jaki­kol­wiek talent, grasz na instru­men­cie, śpie­wasz, recy­tu­jesz i chcesz to zapre­zen­to­wać innym – zapra­sza­my. Zgło­sze­nia do ks. Mar­ci­na do 4 czerw­ca. W ramach pik­ni­ko­wej zaba­wy przed wie­czor­nym kon­cer­tem przy­go­to­wu­je­my też kon­kurs wokal­ny dla mło­dzie­ży – „The Voice of Oke­cie”. Zapi­sy u ks. Roberto.

  5. Dzi­siaj po mszy św. o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierzmowania.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Mszę św. we wto­rek 23 maja o g. 17:30 oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie za wsta­wien­nic­twem o. Pio przez następ­ny miesiąc.

  7. W śro­dę 24 maja przy­pa­da Dzień modlitw za Kościół w Chi­nach. W pią­tek roz­pocz­nie­my w ramach nabo­żeń­stwa majo­we­go Nowen­nę przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go. W sobo­tę 27 maja w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej pod­czas Mszy św. o g. 10:00 Kard. Kazi­mierz Nycz udzie­li świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu 17 dia­ko­nom archi­die­ce­zji warszawskiej.

  8. Spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za tydzień po Mszy św. o g. 11:30. Następ­na nie­dzie­la to Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pańskiego.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hele­na Kru­pa l. 87, Joan­na Klep­czyń­ska l. 93, Jani­na Rapic­ka l. 84, Wła­dy­sła­wa Tała­biń­ska l. 68, Andrzej Jabłoń­ski l. 63