VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 28.06.2017

  1. Dzi­siaj przy­pa­da 36. rocz­ni­ca śmier­ci Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Wraz z całym Kościo­łem pol­skim modli­my się o rychłą beaty­fi­ka­cję paste­rza naszej archidiecezji.

  2. Za tydzień Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go, jest to jed­no­cze­śnie X Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Spe­cjal­ne zapro­sze­nie skie­ro­wał do nas Kard. Kazi­mierz Nycz:

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę spo­tka­my się w Wila­no­wie, w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, na dzie­sią­tym Świę­cie Dzięk­czy­nie­nia. Naucze­ni przez św. Bra­ta Alber­ta będzie­my dzię­ko­wać za chleb i wszyst­kich, któ­rzy potra­fią się dzie­lić chle­bem i chle­ba potrze­bu­ją. Zapra­szam die­ce­zjan na Mszę świę­tą o godz. 12.00, z udzia­łem bisku­pów i wie­rzą­cych z War­sza­wy i z Pol­ski. Zapra­szam do udzia­łu w pro­ce­sji z reli­kwia­mi św. Bra­ta Alber­ta i świę­tych Pol­ski, któ­ra wyru­szy z Pla­cu Pił­sud­skie­go, Trak­tem Kró­lew­skim do Wila­no­wa. Począ­tek o godz. 8.00. Zapra­szam szcze­gól­nie na ostat­ni odci­nek pro­ce­sji, od Kościo­ła Bar­na­bi­tów o godz. 11.00. Pro­szę we wszyst­kich para­fiach o odmó­wie­nie aktu zawie­rze­nia Bożej Opatrz­no­ści oraz o zbiór­kę na dokoń­cze­nie budo­wy Świą­ty­ni. Wszyst­kim błogosławię.

Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła za tydzień zbiór­ka do puszek przed kościo­łem prze­zna­czo­na będzie na budo­wę Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

  2. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00

  3. Nabo­żeń­stwa czerw­co­we, podob­nie jak majo­we, odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00.

  4. We wto­rek o g. 19:30 kolej­na kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  5. W nie­dzie­lę 11 czerw­ca orga­ni­zu­je­my pik­nik rodzin­ny z wie­lo­ma atrak­cja­mi. Zbie­ra­my rze­czy na nagro­dy dla dzie­ci wystę­pu­ją­cych w kon­kur­sach, a tak­że fan­ty na lote­rię. Pod­czas pik­ni­ku odbę­dzie się kon­kurs talen­tów „Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka”. Zgło­sze­nia do ks. Mar­ci­na do 4 czerw­ca. Wie­czo­rem kon­cert roc­ko­wo-jaz­zo­wy Two Souls Band.

  6. Spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w śro­dę o g. 19:00.

  7. W nie­dzie­lę 4 czerw­ca zapra­sza­my kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia na nabo­żeń­stwo czerw­co­we o g. 17:00.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Kazi­mierz Mrocz­kow­ski l. 81, Cze­sła­wa Kawec­ka l. 92, Krzysz­tof Ryszard Kowal­czyk l. 60, Tade­usz Fran­ci­szek Wój­cik l. 89