VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.05.2019

  1. Zra­nie­ni w Koście­le — to nowa ini­cja­ty­wa świec­kich kato­li­ków skie­ro­wa­na do osób dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną. Dzwo­niąc na bez­płat­ny tele­fon 800 280 900, moż­na uzy­skać odpo­wied­nią pomoc i pora­dę, wspar­cie psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka lub dusz­pa­ste­rza, moż­na uzy­skać też pomoc w zgło­sze­niu prze­stęp­stwa do wła­ści­wych insty­tu­cji kościel­nych i pań­stwo­wych. Roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­wo. Na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­je się pla­kat z infor­ma­cja­mi na temat tele­fo­nu wsparcia.

  2. Za tydzień Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Z tej oka­zji Ks. Kard. Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do nas zaproszenie:

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, Bra­cia i Sio­stry! W nie­dzie­lę, 2 czerw­ca br., przy­pa­da 40. rocz­ni­ca roz­po­czę­cia pierw­szej piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny. Tego dnia będzie­my rów­nież obcho­dzić XII Świę­to Dzięk­czy­nie­nia pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich paste­rzy – Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O godz. 8.00 rano z pla­cu Pił­sud­skie­go, gdzie w 1979 roku papież Jan Paweł II wypo­wie­dział pamięt­ne sło­wa: Niech zstą­pi Duch Twój i odno­wi obli­cze zie­mi. Tej zie­mi!, wyru­szy do Wila­no­wa pro­ce­sja z reli­kwia­mi bł. Fran­cisz­ki Sie­dli­skiej, zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Naj­święt­szej Rodzi­ny z Naza­re­tu. W Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie, o godz. 12.00, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta dzięk­czyn­na z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Wie­czo­rem, o godz. 20.30 spo­tka­my się na pla­cu Pił­sud­skie­go, gdzie odbę­dzie się kon­cert z oka­zji 40. rocz­ni­cy Pierw­szej Piel­grzym­ki Papie­ża Jana Paw­ła II do Pol­ski. Wszyst­kich Was, Dro­dzy Die­ce­zja­nie, ser­decz­nie zapra­szam na uro­czy­ste obcho­dy Świę­ta Dzięk­czy­nie­nia. Pro­szę też o modli­twę w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go oraz o sta­łą codzien­ną modli­twę w para­fiach i rodzi­nach w inten­cji powo­łań kapłań­skich i zakon­nych, Kościo­ła i naszej Ojczy­zny. Pro­szę rów­nież o zor­ga­ni­zo­wa­nie w para­fiach zbiór­ki na prze­pro­wa­dze­nie dal­szych prac w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię. +Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

Zgod­nie z proś­bą Ks. Kar­dy­na­ła za tydzień odbę­dzie się przed kościo­łem zbiór­ka na pro­wa­dze­nie dal­szych prac w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Na Mszę św. w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go zapra­sza­my we wto­rek 28 maja o g. 8:00.

  1. Wczo­raj w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej św. Jana Chrzci­cie­la odby­ły się świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Kościół War­szaw­ski wzbo­ga­cił się o 19 neo­pre­zbi­te­rów. Pole­ca­my ich wszyst­kich modlitwie.

  2. W nie­dzie­lę 2 i 9 czerw­ca przed kościo­łem człon­ko­wie wspól­not neo­ka­te­chu­me­nal­nych w naszej para­fii orga­ni­zu­ją kier­masz rze­czy róż­nych, z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny będzie na sfi­nan­so­wa­nie remon­tu pod­ło­gi i wymia­nę krze­seł w sali nad zakry­stią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Kazimierza.

  3. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 9 czerw­ca. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą o g. 15:00 (w tym dniu nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15.). Po mszy św. odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło g. 18:00. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach. Zapra­sza­my dzie­ci do zgła­sza­nia się do kon­kur­su talen­tów „Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Marcina.

  4. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 16 i 17 czerw­ca odwie­dzi naszą para­fię ks. Biskup Michał Jano­cha w ramach wizy­ta­cji kano­nicz­nej. Pro­gram wizy­ta­cji zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym terminie.

  5. Para­fia przyj­mie oso­bę do pra­cy w zakry­stii i do sprzą­ta­nia kościo­ła. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jaro­sław Marek Drze­wek l.62, Marian Ryszard Gołę­biow­ski l. 73