V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 19.05.2019

  1. Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym koście­le. Sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia udzie­li kan­dy­da­tom ks. biskup Michał Jano­cha w cza­sie wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w naszej para­fii za mie­siąc 16 i 17 czerw­ca. Pro­gram wizy­ta­cji zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie. Już teraz pole­ca­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia modli­twie wszyst­kich Parafian.

  2. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 9 czerw­ca, pla­nu­je­my wie­le atrak­cji dla dzie­ci, chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach. Zapra­sza­my dzie­ci do zgła­sza­nia się do kon­kur­su talen­tów „Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Marcina.

  3. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy czwar­tek – 23 maja na Róża­niec o godz. 17.00 i Mszę św. o godz. 17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Doro­ta Hali­na Cyjert l. 56, Fran­ci­szek Marian Beł­dzi­kow­ski l. 86, Zofia Orac­ka l. 96, Ewa Maria Wyszo­mir­ska l.80, Wie­sła­wa Marian­na Jaroń­ska l. 74, Geno­we­fa Dzwo­nek l. 91, Jacek Hen­ryk Tade­usz Szcze­liń­ski l. 69