VI NIEDZIELA WIELKANOCY — 01.05.2016

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na para­fial­ny zespół Cari­tas. W następ­ną nie­dzie­lę przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Decy­zją Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Ekwa­do­rze, nato­miast taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.
  2. We wto­rek – 3 maja – Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. odpra­wia­ne będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Przy­po­mi­na­my, iż z racji tzw. dłu­gie­go week­en­du majo­we­go 1 i 3 maja nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le, a w ponie­dzia­łek — 2 maja — kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czynna.
  3. Od dzi­siaj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne będą w nie­dzie­le o g. 17:00 a w dni powsze­dnie o g. 18:00. Z tej racji nie będzie wie­czo­rem innych nabo­żeństw. Zapra­sza­my do modli­tew­ne­go włą­cze­nia się w uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej i odda­nia w ten spo­sób czci Patron­ce nasze­go kościo­ła – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. God­nym pod­trzy­my­wa­nia jest rów­nież zwy­czaj odma­wia­nia tej modli­twy przy kaplicz­kach przydrożnych.
  4. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Ata­na­ze­go, we wto­rek Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, w śro­dę wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na, w pią­tek świę­to św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba, w tym dniu roz­pocz­nie­my też Nowen­nę przed Zesła­niem Ducha Świętego.
  5. Z racji przy­pa­da­ją­ce­go w tym tygo­dniu I piąt­ku mie­sią­ca moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Msza św. ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa o g. 8:00 i 17:30. O g. 15:00 msza św. ku czci Miło­sier­dzia Boże­go. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy oraz moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 16:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy św. W I sobo­tę mie­sią­ca msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Maryi o g. 8:00, po niej nabożeństwo.
  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Kry­sty­na Kozłow­ska, l. 73, Cze­sław Wie­czo­rek, l. 85, Han­na Głę­bo­wicz, l. 88