VII NIEDZIELA WIELKANOCY — 08.05.2016 — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Wyłączone
  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na rzecz ofiar trzę­sie­nia zie­mi w Ekwa­do­rze, nato­miast taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Za tydzień ofia­ry zbie­ra­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na orga­ni­za­cję Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Krakowie.
  2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są w nie­dzie­le o g. 17:00 a w dni powsze­dnie o g. 18:00. Za tydzień Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­czy się okres Komu­nii wiel­ka­noc­nej. W Wigi­lię Uro­czy­sto­ści zapra­sza­my na sobot­nią dodat­ko­wą Mszę św. o g. 20:00 połą­czo­ną z czuwaniem.
  3. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go Patro­na Pol­ski, w sobo­tę — Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej – Patron­ki War­sza­wy. Wspól­no­ta Fran­cisz­kań­ska obcho­dzi wte­dy dzień świę­ta patro­nal­ne­go Regio­nu i zapra­sza na uro­czy­stą Mszę św. do kościo­ła O.O. Jezu­itów przy ul. Świę­to­jer­skiej o godz. 11.00. Na Mszy wrę­czo­ny będzie Ks. Ste­fa­no­wi Rogu­skie­mu, wie­lo­let­nie­mu rezy­den­to­wi naszej para­fii, dyplom z oka­zji Jego 50 lat pro­fe­sji we Fran­cisz­kań­skim Zako­nie Świeckich.
  4. Rów­nież w sobo­tę 14 maja odbę­dą się w naszym koście­le dwa nabo­żeń­stwa pokut­ne połą­czo­ne ze spo­wie­dzią: jed­no dla dzie­ci przy­stę­pu­ją­cych do I Komu­nii o g. 9:30 i dru­gie dla dzie­ci świę­tu­ją­cych I Rocz­ni­cę Komu­nii o g. 11:00, dzień póź­niej, w nie­dzie­lę 15 maja, na Mszy św. o g. 10:00 odbę­dzie się I Komu­nia dzie­ci z naszej para­fii, nato­miast o g. 13:00 Rocz­ni­ca I Komu­nii. Dzie­ci i ich rodzi­ny pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian. W związ­ku z tymi uro­czy­sto­ścia­mi za tydzień nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15.
  1. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 19.00 spo­tka­nie osób zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wa­nia do ŚDM oraz wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by jesz­cze dołą­czyć. Nadal poszu­ku­je­my  osób, któ­re mogły­by przy­jąć w swo­ich domach piel­grzy­mów z Hisz­pa­nii uda­ją­cych się do Kra­ko­wa. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my przez stro­nę inter­ne­to­wą para­fii oraz w zakry­stii. Po każ­dej Mszy św., w zakry­stii moż­na też wpi­sać się na listę zain­te­re­so­wa­nych wyjaz­dem do Kra­ko­wa, orga­ni­zo­wa­nym przez parafię.
  1. W następ­ną nie­dzie­lę w całej Pol­sce odby­wać się będą Mar­sze dla Życia i Rodzi­ny. W War­sza­wie start spod Pomni­ka Miko­ła­ja Koper­ni­ka na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu o g. 12.45. Marsz zakoń­czy się pik­ni­kiem w Par­ku Kazi­mie­rzow­skim przy ul. Bro­war­nej oko­ło g. 13:30.
  1. Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się 4 czerw­ca. Infor­ma­cje w zakry­stii oraz w kio­sku parafialnym.
  1. W sobo­tę nasi mini­stran­ci wywal­czy­li 3 miej­sce i puchar w tur­nie­ju pił­ki noż­nej orga­ni­zo­wa­nym przez Urząd Bur­mi­strza Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy w gru­pie wie­ko­wej gim­na­zja­li­stów. Ser­decz­nie gratulujemy.
  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Jan Andrzej Wiel­go, l. 61, Jadwi­ga Leoka­dia Glaj­zner, l. 85, Anie­la Zuziak, l. 86, Marek Siu­cia­ła, l. 76, Jacek Makles, l. 87, Maria Zofia Mazur­czak, l. 86