VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

  1. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych - doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków. O g. 20.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej — Msza św. pod prze­wod­nic­twem Ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza inau­gu­ru­ją­ca piel­grzy­mo­wa­nie do wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le w śro­dę 17 marca.

  2. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

  3. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

  4. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 14 – 17 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie, wie­lo­let­ni misjo­narz w Izra­elu i Palestynie. 

  5. W pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu — 19 lute­go – przy­pa­da Dzień modli­twy i postu za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich. W tym dniu o g. 18:00 odpra­wi­my w naszej para­fii Dro­gę Krzy­żo­wą w inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób małoletnich.

  6. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca nie będzie jed­nak prze­zna­czo­na na fun­dusz inwe­sty­cyj­ny para­fii, ale na pokry­cie bie­żą­cych wydat­ków zwią­za­nych z opła­ta­mi za media. W tym roku zabra­kło nam wpły­wów z wizy­ty dusz­pa­ster­skiej zwa­nej „kolę­dą”, któ­re zwy­kle pokry­wa­ły kosz­ty ogrze­wa­nia w zimie. Wydat­ki para­fii za prąd, gaz i ogrze­wa­nie w okre­sie grzew­czym wzro­sły obec­nie do pra­wie 30 tysię­cy zło­tych mie­sięcz­nie. To suma wie­lo­krot­nie prze­wyż­sza­ją­ca wpły­wy z tacy. Sytu­ację pogar­sza rów­nież mniej­sza ilość wier­nych w koście­le, ze wzglę­du na trwa­ją­cą już pra­wie rok pan­de­mię, któ­rej koń­ca nie widać. Czy­ni­my sta­ra­nia, aby bra­ku­ją­ce środ­ki pozy­skać z wpły­wów para­fii z naj­mu, lepiej wyko­rzy­stu­jąc zaso­by loka­lo­we para­fii. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji, jak rów­nież w spra­wie pozy­ska­nia fun­du­szy na ter­mo­mo­der­ni­za­cję kościo­ła z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej, gdzie zło­żo­ny przez nas ponad rok temu pro­jekt cze­ka na roz­pa­trze­nie. Wszyst­kim Para­fia­nom dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry na tacę i kon­to parafialne.

  1. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­du­ją się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej. W ubie­głym roku z Waszych odpi­sów podat­ko­wych pozy­ska­li­śmy ponad 5 tys. zł. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom. 

  2. Od dzi­siaj do 20 lute­go obcho­dzi­my 54. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

  3. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Andrzej Tomasz Cechosz l.55; Kazi­mierz Szy­mań­ski l. 89; Mał­go­rza­ta Emi­lia Żele­chow­ska l. 64; Bar­ba­ra Roga­ska l. 76; Cze­sła­wa Apo­lo­nia Roz­ma­ry­now­ska l. 98; Jani­na Gabry­ela Sadow­ska l. 70; Ali­cja Brych l. 70; Cze­sław Kazi­mierz Górzyń­ski l. 69