V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wsparcie.

  2. Wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne.

  3. Zakoń­czy­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie oraz kolę­do­wa­nie po mszach świę­tych wie­czor­nych w koście­le. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za te spo­tka­nia i moż­li­wość wspól­nej modli­twy, jed­no­cze­śnie dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom za zło­żo­ne przy tej oka­zji ofia­ry kolę­do­we, któ­re tra­dy­cyj­nie zosta­ną prze­zna­czo­ne na potrze­by nasze­go kościoła. 

  4. Jeste­śmy pod wra­że­niem dużej ilo­ści osób, któ­re w pią­tek 5 lute­go po mszy św. o g. 18:30 zgło­si­ły się do pomo­cy w demon­ta­żu deko­ra­cji świą­tecz­nych. Dzię­ki Waszej gor­li­wo­ści i pomo­cy pra­cow­ni­ków para­fial­nych pobi­li­śmy rekord w szyb­ko­ści uprząt­nię­cia kościo­ła. Ser­decz­ne Bóg zapłać za Waszą pra­cę i wspa­nia­łą atmos­fe­rę, któ­rą tworzycie.

  5. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Zapra­sza­my doro­słych i mło­dzież na wie­czor­ne spo­tka­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  6. W czwar­tek 11 lute­go zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na Mszę św. o g. 10:00, w trak­cie któ­rej udzie­li­my cho­rym sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Pro­si­my opie­ku­nów osób cho­rych o pomoc cho­rym w zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­por­tu do kościo­ła. Jed­no­cze­śnie bar­dzo pro­si­my o zacho­wa­nie wszyst­kich wytycz­nych sanitarnych.

  7. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na pan­de­mię w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. Licz­ba uczest­ni­ków litur­gii ogra­ni­czo­na jest do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie uru­cho­mio­ne jest nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go i udzie­la­na jest rów­nież Komu­nia św. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Andrzej Michał Wolań­ski l. 59; Wio­let­ta Mar­ta Prus l. 31; Marek Ryszard Miche­wicz l. 62