VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

  1. Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  2. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki języ­ka pol­skie­go. Oso­by chęt­ne pro­si­my o kontakt.

  3. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd waka­cyj­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Bia­łe­go Dunaj­ca od 4 do 12 lip­ca. Infor­ma­cje u ks. Marcina.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę 23 lute­go na Róża­niec o g. 17.00 i Mszę św. o g.  17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest pusz­ka na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Wero­ni­ka Kac­przak l. 62, Józef Bako­ta l. 92, Marian­na Kry­sty­na Sta­szew­ska l. 85, Jadwi­ga Lubas l.85, Hen­ryk Rosa l. 86, Domi­ce­la Cze­sła­wa Susło l. 92