VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.02.2019

Wyłączone
  1. Ser­decz­nie zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi, mogą one cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Pro­wa­dzi je eki­pa kate­chi­stów: trzy mał­żeń­stwa, jed­na oso­ba samot­na i ks. Gia­co­mo Calo­re. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  2. Gru­pa Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go spo­ty­ka się dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30.

  3. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki języ­ka pol­skie­go. Oso­by chęt­ne pro­si­my o kon­takt. Nie jest wyma­ga­ne przy­go­to­wa­nie pedagogiczne.

  4. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd waka­cyj­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Bia­łe­go Dunaj­ca od 4 do 12 lip­ca. Infor­ma­cje u ks. Marcina.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Zapra­sza­my na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy bocz­nej od g. 9:00 do 17:20. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 16:30 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o 18.00 popro­wa­dzi muzycz­nie zespół “dla Tego”, któ­ry two­rzą człon­ko­wie wspól­no­ty Kościo­ła Domo­we­go. Ser­decz­nie zapraszamy.

  7. Teatr Bli­żej Nie­ba zapra­sza na nowe przed­sta­wie­nie “Konik na bie­gu­nach” — 10 mar­ca po mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11.15 w dol­nym kościele.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Geno­we­fa Gła­żew­ska l. 94, Iwo­na Marze­na Kruk l. 40, Marian­na Kry­sty­na Sta­szew­ska l. 85. W ich inten­cji odby­ły się w naszym koście­le Msze świę­te pogrze­bo­we. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…