VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.06.2019

Wyłączone

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

 1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia, któ­ry obcho­dzi­my pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich paste­rzy – Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O godz. 8.00 z pla­cu Pił­sud­skie­go wyru­szy do Wila­no­wa pro­ce­sja, któ­ra zakoń­czy się uro­czy­stą Mszą Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o godz. 12.00. Wie­czo­rem, o godz. 20.30 na pla­cu Pił­sud­skie­go odbę­dzie się kon­cert z oka­zji 40. rocz­ni­cy Pierw­szej Piel­grzym­ki Papie­ża Jana Paw­ła II do Pol­ski. Zgod­nie z proś­bą Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na dal­sze pra­ce w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

 2. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W lip­cu i sierp­niu spo­tkań nie będzie.

 3. Zapra­sza­my wszyst­kich na nabo­żeń­stwa czerw­co­we, któ­re odby­wa­ją się w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00.

 4. Za tydzień w nie­dzie­lę 9 czerw­ca, zapra­sza­my na pik­nik rodzin­ny. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00 w gór­nym koście­le (nie będzie mszy św. o g. 11:15.) Następ­nie odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło g. 18:00. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach. Zapra­sza­my dzie­ci do zgła­sza­nia się do kon­kur­su talen­tów „Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka”. Przyj­mu­je­my też fan­ty na lote­rię dla dzie­ci, moż­na je zosta­wiać w zakry­stii mini­stran­tów. W dniu pik­ni­ku od g. 14:30 może­my wspo­móc orga­ni­za­to­rów przy­no­sząc pokro­jo­ne już cia­sta na prze­zna­czo­ne do tego sto­isko. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Marcina.

 5. Przy­po­mi­na­my, że w czerw­cu odwie­dzi naszą para­fię ks. Biskup Michał Jano­cha w ramach dwu­dnio­wej wizy­ta­cji kano­nicz­nej. Wizy­ta­cja roz­pocz­nie się w nie­dzie­lę 16 czerw­ca mszą świę­tą o g. 10:00. Ksiądz Biskup będzie obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii, o g. 16:30 spo­tka się w dol­nym koście­le z wszyst­ki­mi gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi przy para­fii, wie­czo­rem pod­czas mszy św. o g. 19:00 udzie­li sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia 80 oso­bom: mło­dzie­ży i doro­słym. W ponie­dzia­łek 17 czerw­ca wizy­ta­cja roz­pocz­nie się od g. 9:00 i obej­mie odwie­dzi­ny Domu dla bez­dom­nych „Beta­nia”, modli­twę na cmen­ta­rzu para­fial­nym oko­ło g. 9:30, następ­nie ks. Biskup odwie­dzi 5 naj­więk­szych pla­có­wek oświa­to­wych na tere­nie para­fii i prze­pro­wa­dzi wizy­ta­cję kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz ple­ba­nii i budyn­ków para­fial­nych. Oko­ło g. 15:30 ks. Biskup na zakoń­cze­nie wizy­ta­cji spo­tka się z Radą Kate­che­tycz­ną w pod­zie­miach domu kate­che­tycz­ne­go. Pole­caj­my Bogu ks. Bisku­pa Micha­ła i Jego wizy­tę w naszej para­fii, aby była dla nas umoc­nie­niem w wie­rze i przy­czy­ni­ła się do jed­no­ści całej wspól­no­ty parafialnej.

 6. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go wypo­min­ki odczy­ta­ne będą o g. 19:00 po mszy świętej.

 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przez cały dzień. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 16:30 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

 8. Legion Maryi zapra­sza 8 czerw­ca (w sobo­tę) na Kon­gres poświę­co­ny zało­ży­cie­lo­wi i histo­rii Legio­nu Maryi. Spo­tka­nie roz­pocz­nie się o godz. 9:30 w dol­nym koście­le a zakoń­czy Mszą św. o 14. Prze­wi­dzia­ny jest też poczę­stu­nek. Pra­gnie­my, aby to wyda­rze­nie było oka­zją do bliż­sze­go pozna­nia nasze­go ruchu nie tyl­ko przez sym­pa­ty­ków Legio­nu ale wszyst­kich Parafian.

 9. Zapra­sza­my na 5‑dniowy wyjazd piel­grzym­ko­wo-wypo­czyn­ko­wy od 29 czerw­ca do 3 lip­ca do Kacwi­na, w pro­gra­mie: Sank­tu­arium w Leśnio­wie, wyciecz­ka na Sło­wa­cję, spływ Dunaj­cem. Infor­ma­cje w skle­pi­ku parafialnym.

 10. Para­fia przyj­mie oso­bę do pra­cy w zakry­stii i do sprzą­ta­nia kościo­ła. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Witold Jan Jew­tuch l.91