VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.06.2019

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres wiel­ka­noc­ny może­my świę­to­wać ten dzień na para­fial­nym pik­ni­ku rodzin­nym. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00 w gór­nym koście­le (nie ma dzi­siaj mszy św. o g. 11:15.) Następ­nie odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło g. 18:00. Od g. 14:30 może­my wspo­móc orga­ni­za­to­rów przy­no­sząc pokro­jo­ne już cia­sta na prze­zna­czo­ne do tego sto­isko. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie pik­ni­ku, a szcze­gól­nie ks. Mar­ci­no­wi. Dzię­ku­je­my też Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wa za sfi­nan­so­wa­nie czę­ści atrak­cji dla dzie­ci. Zapra­sza­my wszyst­kich do wspól­ne­go świętowania.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry na tacę oraz bez­po­śred­nie wpła­ty na kon­to para­fial­ne, dzię­ku­je­my człon­kom Gru­py Żywe­go Różań­ca za zło­żo­ną w tym tygo­dniu ofia­rę. Z tych środ­ków może­my dalej pro­wa­dzić pra­ce remon­to­we w budyn­ku ple­ba­nii oraz przy­go­to­wy­wać doku­men­ta­cję pro­jek­to­wo-budow­la­ną do remon­tu ele­wa­cji i wnę­trza kościo­ła. Te pra­ce przy­go­to­waw­cze, któ­rych jesz­cze nie widać wyma­ga­ją też dużych nakła­dów finan­so­wych, dla­te­go tym bar­dziej dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb naszej parafii.

  3. Przy­po­mi­na­my, że za tydzień odwie­dzi naszą para­fię ks. Biskup Michał Jano­cha w ramach dwu­dnio­wej wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­ra zosta­ła już poprze­dzo­na wizy­ta­cją kate­che­tycz­ną i eko­no­micz­ną przed­sta­wi­cie­li odpo­wied­nich wydzia­łów kurial­nych. Wizy­ta­cja ks. Bisku­pa roz­pocz­nie się w nie­dzie­lę 16 czerw­ca mszą świę­tą o g. 10:00. Ksiądz Biskup będzie obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas pozo­sta­łych mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii. O g. 16:30 będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie w dol­nym koście­le z gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi przy para­fii. Pro­si­my wszyst­kich człon­ków grup i wspól­not o przy­by­cie na g. 16:15 i zaj­mo­wa­nie miejsc w mia­rę moż­li­wo­ści w ramach wła­snej gru­py, co pomo­że nam w pre­zen­ta­cji. Odpo­wie­dzial­ni za gru­py zło­żą na ręce ks. Bisku­pa pisem­ne krót­kie infor­ma­cje doty­czą­ce cha­ry­zma­tu i dzia­łal­no­ści. Wie­czo­rem pod­czas mszy św. o g. 19:00 ks. Biskup udzie­li sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia 80 oso­bom: mło­dzie­ży i doro­słym. W ponie­dzia­łek 17 czerw­ca wizy­ta­cja roz­pocz­nie się od g. 9:00 i obej­mie odwie­dzi­ny Domu dla bez­dom­nych „Beta­nia” oraz modli­twę na cmen­ta­rzu para­fial­nym oko­ło g. 9:30, na któ­rą zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, zwłasz­cza tych, któ­rych bli­scy spo­czy­wa­ją na naszym cmen­ta­rzu. Następ­nie ks. Biskup odwie­dzi 5 naj­więk­szych pla­có­wek oświa­to­wych na tere­nie para­fii i prze­pro­wa­dzi wizy­ta­cję kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz ple­ba­nii i budyn­ków para­fial­nych. Oko­ło g. 15:30 ks. Biskup na zakoń­cze­nie wizy­ta­cji spo­tka się z Radą Kate­che­tycz­ną w pod­zie­miach domu kate­che­tycz­ne­go. Pole­caj­my Bogu ks. Bisku­pa Micha­ła i Jego wizy­tę w naszej para­fii, aby była dla nas umoc­nie­niem w wie­rze i przy­czy­ni­ła się do jed­no­ści całej wspól­no­ty parafialnej. 

  4. Zapra­sza­my wszyst­kich na nabo­żeń­stwa czerw­co­we, któ­re odby­wa­ją się w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00.  W ponie­dzia­łek 10 czerw­ca świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła, a w czwar­tek 13 czerw­ca świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapłana.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mie­czy­sław Mucha l. 90, Kry­sty­na Jadwi­ga Mysior­ska-Woź­niak l. 82, Maria Sta­ni­sła­wa Pie­tru­siń­ska l. 67, Rena­ta Elż­bie­ta Trams l. 70, Nanet­ta Przed­peł­ska-Cwa­li­na l. 84, Bog­dan Woj­ciech Sta­szew­ski l. 65, Ire­na Kręż­le­wicz l. 95