VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

  2. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz powró­cił już z reha­bi­li­ta­cji i skie­ro­wał do nas list. Z jego tre­ścią moż­na się zapo­znać na stro­nie inter­ne­to­wej naszej para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­li się o powrót do zdro­wia Paste­rza naszej archidiecezji.

  3. W maju zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne w naszym koście­le codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się do 61 osób w gór­nym koście­le oraz do 55 w koście­le dolnym.

  4. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  5. W ponie­dzia­łek 17 maja – Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li – Patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji war­szaw­skiej. W tym dniu swo­je imie­ni­ny obcho­dzi ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski. Na mszę św. w inten­cji ks. Sole­ni­zan­ta zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę o g. 13:00.

  6. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że ks. dia­kon Dariusz Berć, któ­ry dwa lata temu przez rok był na prak­ty­ce w naszej para­fii przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie 29 maja br. o g. 10:00 w Koście­le Kate­dral­nym w Łom­ży, a Mszę św. Pry­mi­cyj­ną odpra­wi 30 maja b.r. o g. 12:00 w koście­le p.w. św. Sta­ni­sła­wa BM w Niedź­wiad­nej. Na obie uro­czy­sto­ści ks. dia­kon zapra­sza wszyst­kich Para­fian i pro­si o modli­twę w swo­jej inten­cji. Pisem­ne zapro­sze­nie zosta­ło wywie­szo­ne na tabli­cy ogłoszeń.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę – 23 maja na Róża­niec o godz. 16:30 i Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Danu­ta Stęp­kow­ska l. 87, Tade­usz Ryszard Lewan­dow­ski l. 77, Mar­ty­na Maria Kem­piń­ska l. 32 Śp. Kry­sty­na Danu­ta Stęp­kow­ska l. 87, Tade­usz Ryszard Lewan­dow­ski l. 77, Mar­ty­na Maria Kem­piń­ska l. 32, Sta­ni­sław Szymczak