UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.05.2021

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­ry koń­czy Okres Wiel­ka­no­cy. Zapra­sza­my do koń­ca maja na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne w naszym koście­le codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­giach w koście­le, któ­ry zwięk­szył się do 61 osób w gór­nym koście­le oraz do 55 w koście­le dolnym.

  2. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o godz. 16:30 i Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  3. W ponie­dzia­łek 24 maja br. na godz. 17:00 zapra­sza­my z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów na mini­stran­tów. Spo­tka­nie odbę­dzie się w kościele.

  4. W czwar­tek 27 maja br. przy­pa­da świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji kapła­nów i o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne.

  5. W czwar­tek 3 czerw­ca br. przy­pa­da uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną nie odbę­dzie się cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie. W naszej para­fii podob­nie jak w ubie­głym roku pój­dzie­my z pro­ce­sją do ołta­rzy wokół kościo­ła. Infor­ma­cje szcze­gó­ło­we poda­my za tydzień.

  6. W pią­tek 28 maja br. przy­pa­da 40. rocz­ni­ca śmier­ci Słu­gi Boże­go kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. W związ­ku z pla­no­wa­ną na wrze­sień beaty­fi­ka­cją Słu­gi Boże­go zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w naszym koście­le z pomo­cą Insty­tu­tu Jana Paw­ła II wysta­wę poświę­co­ną Pry­ma­so­wi Tysiąc­le­cia. Do oglą­da­nia wysta­wy zapra­sza­my przez dwa tygo­dnie od ponie­dział­ku 24 maja do ponie­dział­ku 7 czerwca.

  7. W sobo­tę 29 maja br. o godz. 10:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej świę­ce­nia kapłań­skie przyj­mie 26 dia­ko­nów z Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Semi­na­rium „Redemp­to­ris Mater”. Pro­si­my wszyst­kich para­fian o modli­twę w ich intencji.

  8. W ostat­nim tygo­dniu wyko­na­na zosta­ła kolej­na napra­wa naszych orga­nów. Z eks­per­ty­zy organ­mi­strza wyni­ka, że wska­za­ny jest gene­ral­ny remont orga­nów, o czym infor­mo­wa­li­śmy już wcze­śniej. Stan instru­men­tu wyma­ga sys­te­ma­tycz­nych napraw, któ­re są coraz trud­niej­sze do przeprowadzenia.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tere­sa Armiń­ska l. 67, Tere­sa Wró­blew­ska l. 88.