X NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO — 11.06.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii, któ­ry obec­nie zasi­la nasze roz­li­cze­nia za pra­ce już wyko­na­ne, zwłasz­cza przy remon­cie kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­go­to­wu­je­my się też na remont dachu pła­skie­go kościo­ła, któ­ry przy­naj­mniej w czę­ści musi­my prze­pro­wa­dzić w te waka­cje. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać rów­nież do pusz­ki na fila­rze z napi­sem: „remont dachu kościo­ła”, któ­ra znaj­du­je się po pra­wej stro­nie kościo­ła. Dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na utrzy­ma­nie naszej parafii.

  2. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.

  3. W czwar­tek 15 czerw­ca zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła. Tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków odbę­dzie się na mszy św. o g. 17:30.

  4. W pią­tek 16 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Z racji uro­czy­sto­ści moż­na spo­ży­wać pokar­my mięsne.

  5. W sobo­tę 17 czerw­ca Wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Panny.

  6. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach. Moż­na wes­przeć finan­so­wo ten wyjazd wrzu­ca­jąc ofia­ry do pusz­ki na fila­rze po lewej stro­nie kościo­ła. Znaj­du­je się tam infor­ma­cja o koloniach.

  7. Za tydzień 18 czerw­ca odbę­dzie się Naro­do­wy Marsz dla Życia i Rodzi­ny, któ­ry wyru­szy o g. 11:00 z Pl. Zam­ko­we­go w War­sza­wie. Marsz jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem pro­ro­dzin­nym w Polsce.

  8. W następ­ną nie­dzie­lę 18 czerw­ca obcho­dzi imie­ni­ny ks. Marek Makow­ski – pro­boszcz para­fii. Msza św. w inten­cji Sole­ni­zan­ta o g. 11:30. Ks. pro­boszcz ser­decz­nie pro­si o modli­twę w swo­jej intencji.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Karol Zysk l. 37, Sta­ni­sła­wa Dębow­ska l. 99, Andrzej Wer­nik l. 71.