XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.06.2023

Wyłączone
  1. W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież koń­czą naukę w szko­łach. Msze świę­te na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go według porząd­ku usta­lo­ne­go z kate­che­ta­mi. Od następ­nej nie­dzie­li przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku waka­cyj­ne­go i zapra­sza­my na msze świę­te w gór­nym kościele.

  2. W przy­szłą nie­dzie­lę mini­stran­ci wraz ze swo­im opie­ku­nem ks. Sła­wo­mi­rem wyjeż­dża­ją na odpo­czy­nek w góry do Zako­pa­ne­go. Nato­miast od 10 lip­ca roz­pocz­ną się kolo­nie let­nie dla dzie­ci z naszej para­fii, któ­re wyjeż­dża­ją z ks. Paw­łem do Ełku. Kolo­nie moż­na wes­przeć finan­so­wo wrzu­ca­jąc ofia­rę do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  3. W pią­tek Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świe­cie. Rów­nież w pią­tek Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny mie­siąc. W sobo­tę 24 czerw­ca Uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  4. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał ks. Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go wika­riu­szem Archi­ka­te­dry War­szaw­skiej św. Jana Chrzci­cie­la. Ksiądz Sła­wo­mir w waka­cje będzie jesz­cze pra­co­wał w naszej para­fii, będzie więc czas, aby Go uro­czy­ście poże­gnać, już teraz ser­decz­nie dzię­ku­je­my za 4 lata pra­cy dusz­pa­ster­skiej w naszej para­fii, gra­tu­lu­je­my skie­ro­wa­nia do pra­cy w głów­nej para­fii naszej archi­die­ce­zji i życzy­my wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa na dal­szej dro­dze kapłań­skiej. Jed­no­cze­śnie Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał nowym wika­riu­szem naszej para­fii księ­dza Micha­ła Kale­tę, któ­ry swo­je obo­wiąz­ki obej­mie pod koniec sierpnia.

  5. Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na akcję „otwar­ta sza­fa”, któ­ra jak zwy­kle ma miej­sce w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca: moż­na będzie za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­ne­usz Raj­mund Milej l. 76, Anna Mar­ta Soko­łow­ska l. 45, Feli­cja Fran­cisz­ka Jastrzęb­ska-Mol­ska l. 85, Juli­ta Ire­na Jeziak l. 82, Igor Mate­usz Jawor­ski l. 16