X NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.06.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie Świę­tem Dzięk­czy­nie­nia, usta­no­wio­nym przez Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w 2008 roku.

  2. Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza przed kościo­łem kwe­stę na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  3. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na ostat­nie przed prze­rwą waka­cyj­ną spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W lip­cu i sierp­niu spo­tkań nie będzie.

  4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki odczy­ta­ne będą po mszy.

  5. W czwar­tek zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła. Na mszy świę­tej o g. 17:30 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków.

  6. W pią­tek 11 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Pod­czas Nabo­żeń­stwa Czerw­co­we­go o g. 18:00 nastą­pi odno­wie­nie Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. W sobo­tę 12 czerw­ca wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Panny.

  7. Przez cały czer­wiec Nabo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa codzien­nie o g. 18:00.

  8. W ramach przy­go­to­wa­nia do wrze­śnio­wych uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­nych zachę­ca­my do obej­rze­nia wysta­wy poświę­co­nej Słu­dze Boże­mu Kard. Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu. Dzi­siaj ostat­ni dzień eks­po­zy­cji w naszym kościele.

  9. Ze wzglę­du na sprzy­ja­ją­cą pogo­dę coraz wię­cej osób, któ­re nie wcho­dzą do środ­ka kościo­ła uczest­ni­czy we mszy świę­tej przed kościo­łem. Z tego powo­du nie będzie­my już otwie­rać kościo­ła dol­ne­go. Komu­nii świę­tej będzie­my udzie­lać na zewnątrz kościo­ła. Przy­po­mi­na­my, iż zgod­nie z zale­ce­niem ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza Komu­nia świę­ta na rękę i do ust jest udzie­la­na w odręb­nych miej­scach, w naszym koście­le na środ­ku udzie­la­na jest Komu­nia tyl­ko na rękę, po bokach do ust, jeśli jest jeden ksiądz naj­pierw Komu­nia jest udzie­la­na oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę na środ­ku kościo­ła, póź­niej do ust oso­bom, któ­re już wcze­śniej mogą two­rzyć dru­gą pro­ce­sję z boku. Pro­si­my, aby nie mie­szać tych porząd­ków. Zachę­ca­my, by do Komu­nii pod­cho­dzić pro­ce­sjo­nal­nie. Wypa­da, aby pro­ce­sja for­mo­wa­ła się tak, aby ksiądz nie cze­kał na oso­by pod­bie­ga­ją­ce w ostat­niej chwili.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmarł nasz Para­fia­nin: śp. Marian Józef Rak l. 94.