UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 03.06.2021

Wyłączone
  1. Komu­ni­kat Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go doty­czą­cy Odno­wie­nia Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa:Sto lat temu, 3 czerw­ca 1921 r., po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, pol­scy bisku­pi doko­na­li aktu poświę­ce­nia Ojczy­zny Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­sa.

    W tym roku obcho­dzi­my 100. rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia. Z tej racji, w pią­tek 11 czerw­ca, w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, w bazy­li­ce Ser­ca Pana Jezu­sa w Kra­ko­wie, zosta­nie doko­na­ne przez bisku­pów i wier­nych Kościo­ła w Pol­sce odno­wie­nie tego Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa.

    W naszym koście­le zgod­nie z posta­no­wie­niem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski pono­wi­my ten akt odda­nia w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa — 11 czerw­ca – pod­czas Nabo­żeń­stwa Czerwcowego.

  2. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną nie odbę­dzie się cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie. W naszej para­fii podob­nie jak w ubie­głym roku pój­dzie­my z pro­ce­sją po mszy św. o g. 11:30 do 4 ołta­rzy wokół kościo­ła. W związ­ku z tym nie będzie mszy św. o g. 11:15 w koście­le dol­nym oraz o g. 13:00. Pozo­sta­łe msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Dzię­ku­je­my za przy­go­to­wa­nie ołta­rzy Gru­pie św. Ojca Pio, Legio­no­wi Maryi, Służ­bie Litur­gicz­nej Ołta­rza oraz Wspól­no­tom Dro­gi Neokatechumenalnej.

  3. Na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa zapra­sza­my codzien­nie o g. 18:00.

  4. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii — w gór­nym koście­le do 61 osób, w koście­le dol­nym do 55. W cza­sie pro­ce­sji Boże­go Cia­ła pro­si­my o zacho­wa­nie dystan­su, a tam, gdzie nie jest to moż­li­we o nakła­da­nie mase­czek zasła­nia­ją­cych usta i nos.

  5. W ramach przy­go­to­wa­nia do wrze­śnio­wych uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­nych zachę­ca­my do obej­rze­nia wysta­wy poświę­co­nej Słu­dze Boże­mu Kard. Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu. Wysta­wa potrwa do 7 czerwca.

  6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę Para­fial­ny Oddział Cari­tas będzie prze­pro­wa­dzał kwe­stę na cele charytatywne.