XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.06.2021

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Pro­si­my szcze­gól­nie o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek nadal ocze­ku­je na rozpatrzenie. 

  2. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie p. Sła­wo­mi­ro­wi Wie­sia­ko­wi i Fir­mie JANEX za poma­lo­wa­nie ogro­dze­nia pose­sji para­fial­nej. Obec­nie przy­go­to­wu­je­my się do II eta­pu remon­tu ogro­dze­nia, tzn. do napra­wy słu­pów ogro­dze­nio­wych. P. Sła­wo­mir Wie­siak zapra­sza do współ­pra­cy oso­by goto­we wes­przeć II etap remon­tu. Kon­takt u ks. Pro­bosz­cza. Jest nam miło rów­nież poin­for­mo­wać, że para­fia wzbo­ga­ci­ła się w nową kosiar­kę do tra­wy, któ­ra ufun­do­wał p. Miro­sław Mro­czek, ser­decz­nie dziękujemy.

  3. We współ­pra­cy z Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go zakoń­czył się w ubie­głym tygo­dniu I etap rewi­ta­li­za­cji mogił z cza­sów Powsta­nia War­szaw­skie­go na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Zosta­ły na nowo posta­wio­ne czte­ry mogi­ły według ujed­no­li­co­ne­go pro­jek­tu opra­co­wa­ne­go w Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go z gra­ni­to­wym krzy­żem, w któ­ry wpi­sa­ny jest znak Pol­ski Wal­czą­cej wyry­ty w czer­wo­nym pia­skow­cu: w pierw­szej mogi­le spo­czy­wa­ją dwie mło­de dziew­czy­ny mają­ce w momen­cie śmier­ci po 15 lat: Maria Kry­siak i Danu­ta Wil­czyń­ska, dru­gi grób to mogi­ła zbio­ro­wa, w któ­rej spo­czy­wa­ją: Wik­to­ria Fron­czak, Jani­na Toma­szew­ska, Ino­cen­ty Kar­wow­ski, Bro­ni­sław Zalew­ski, Jerzy Błasz­czak i Józef Cie­cio­ra. W trze­cim gro­bie leży Woj­ciech Wiśniew­ski lat 17, w czwar­tym Bole­sław Jago­dziń­ski. Pamięć o miesz­kań­cach War­sza­wy pole­głych w cza­sie Powsta­nia War­szaw­skie­go jest naszym wspól­nym obo­wiąz­kiem. Będzie­my dalej kon­ty­nu­ować roz­po­czę­te prace.

  4. W naj­bliż­szy pią­tek 18 czerw­ca imie­ni­ny obcho­dzi ks. Pro­boszcz Marek, któ­ry pro­si o modli­twę i zapra­sza na mszę św. w pią­tek o g. 17:30.

  5. Od dzi­siaj zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem władz pań­stwo­wych w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit 50 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 220 osób. Do tej licz­by nie wli­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw Covid-19. Limit ten zosta­nie zwięk­szo­ny do 75 proc. od 26 czerw­ca. Wie­le osób wzglę­du na sprzy­ja­ją­cą pogo­dę uczest­ni­czy też we mszy świę­tej przed kościo­łem. Z tego powo­du nie będzie­my już otwie­rać kościo­ła dolnego.