XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.06.2021

  1. Kard. Kazi­mierz Nycz wydał reskrypt, w któ­rym odwo­łu­je udzie­lo­ną dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit 50 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 220 osób. Do tej licz­by nie wli­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych prze­ciw Covid-19.

  2. Ks. Gia­co­mo Calo­re – wika­riusz naszej para­fii – został skie­ro­wa­ny na stu­dia teo­lo­gii dogma­tycz­nej na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Ksiądz Gia­co­mo w waka­cje będzie jesz­cze pra­co­wał w naszej para­fii, będzie więc czas, aby Go uro­czy­ście poże­gnać, już teraz ser­decz­nie dzię­ku­je­my za 3 lata pra­cy dusz­pa­ster­skiej w naszej para­fii, gra­tu­lu­je­my skie­ro­wa­nia na stu­dia i życzy­my wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa na dal­szej dro­dze nauko­wej i kapłańskiej.

  3. Jak już infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej, decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza mia­no­wa­ny nowym wika­riu­szem naszej para­fii został neo­pre­zbi­ter — ks. Kamil Sta­wiń­ski, któ­ry swo­je obo­wiąz­ki obej­mie pod koniec sierpnia.

  4. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że 26 czerw­ca o g. 14:30 w kapli­cy klasz­to­ru Sióstr Redemp­to­ry­stek w Biel­sku-Bia­łej pocho­dzą­ca z naszej para­fii sio­stra Iza­be­la Sto­kło­sa zło­ży Uro­czy­stą Pro­fe­sję w Zako­nie Naj­święt­sze­go Odku­pi­cie­la. Czci­god­ną Sio­strę pole­ca­my modli­twie wszyst­kich parafian.

  5. W ostat­nim tygo­dniu cięż­ko zacho­ro­wał nasz zakry­stia­nin p. Piotr, któ­ry prze­by­wa na lecze­niu szpi­tal­nym. Pamię­taj­my o Nim w modlitwie.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę – 23 czerw­ca — na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. W czwar­tek 24 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Maria Jadwi­ga Kamiń­ska l. 68, Sła­wian Ste­fa­niak l. 86.