XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2019

  1. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g.  17:00, a po Mszy św. na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez następ­ny miesiąc.

  2. Za tydzień w nie­dzie­lę 30 czerw­ca spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30

  3. Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wiać będzie­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie będzie więc mszy o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem msze św. bez zmian.

  4. Skle­pik para­fial­ny od 30 czerw­ca do koń­ca sierp­nia będzie zamknię­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, nie będzie dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piątki.

  5. Rocz­ną prak­ty­kę w naszej para­fii koń­czy ks. kle­ryk Dariusz Barć — alumn IV roku Semi­na­rium Duchow­ne­go w Łom­ży. Ks. Dariusz wra­ca do semi­na­rium, aby dokoń­czyć stu­dia i przy­go­to­wać się do świę­ceń dia­ko­na­tu i pre­zbi­te­ra­tu. W następ­ną nie­dzie­lę 30 czerw­ca o g. 11:30 odpra­wio­na zosta­nie Msza św. w Jego inten­cji i będzie­my mogli podzię­ko­wać ks. Dariu­szo­wi za jego pra­cę w naszej parafii.

  6. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 24 czerw­ca Uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, w czwar­tek na zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła bło­go­sła­wień­stwo wian­ków po mszy św. o g. 17:30, w pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa – moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne, w sobo­tę Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, taca zbie­ra­na w tę uro­czy­stość prze­zna­czo­na jest na tzw. Dani­nę św. Piotra.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Stu­szew­ski l. 90, Ire­na Bal­bi­na Woj­cie­chow­ska l. 82, Ali­cja Słom­ska l. 76

  8. Zgod­nie z ape­lem bisku­pów pol­skich dzi­siaj na zakoń­cze­nie wszyst­kich mszy świę­tych po bło­go­sła­wień­stwie odśpie­wa­na zosta­nie supli­ka­cja „Świę­ty Boże, Świę­ty moc­ny..”, jako eks­pia­cja za grze­chy pro­fa­na­cji Eucha­ry­stii, paro­dii Boże­go Cia­ła i inne czy­ny świętokradcze.