XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2019

F

  1. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30

  2. Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Od ponie­dział­ku 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wiać będzie­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie będzie więc mszy o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem msze św. bez zmian.

  3. W ponie­dzia­łek 1 lip­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Wypo­min­ki czy­ta­ne będą o g. 18:00.

  4. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 17:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W waka­cje Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00.

  5. Skle­pik para­fial­ny od 30 czerw­ca do koń­ca sierp­nia będzie zamknięty.

  6. Kan­ce­la­ria para­fial­na od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, nie będzie dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piąt­ki. W tym tygo­dniu kan­ce­la­ria po połu­dniu czyn­na od g. 16:00 do 17:30.

  7. Rocz­ną prak­ty­kę w naszej para­fii koń­czy ks. kle­ryk Dariusz Berć — alumn IV roku Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Łom­ży. Ks. Dariusz wra­ca do semi­na­rium, aby dokoń­czyć stu­dia i przy­go­to­wać się do świę­ceń dia­ko­na­tu i pre­zbi­te­ra­tu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ks. Dariu­szo­wi za jego gor­li­wą i rado­sną posłu­gę: peł­nił funk­cję zakry­stia­ni­na, orga­ni­sty, poma­gał w orga­ni­zo­wa­niu asy­sty litur­gicz­nej, towa­rzy­szył w wyjaz­dach piel­grzym­ko­wych, wygło­sił cykl nauk pasyj­nych w Wiel­kim Poście. Życzy­my, by Pan Bóg dalej umac­niał ks. Dariu­sza w jego wybo­rach życio­wych i powołaniu.

  8. Roz­po­czy­na nato­miast 3‑tygodniową prak­ty­kę w naszej para­fii alumn II roku Semi­na­rium War­szaw­skie­go św. Jana Chrzci­cie­la – ks. kle­ryk Domi­nik Kul­czyc­ki. Obu semi­na­rzy­stów pole­ca­my modli­twie Parafian.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian Fran­ci­szek Kos­sak l. 93, Mar­cjan­na Tom­czak l. 87, Zyg­munt Hen­ryk Adam­czyk l. 87