XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2019

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie naszych dzia­łań charytatywnych.

  2. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian.

  4. Skle­pik para­fial­ny do koń­ca sierp­nia będzie zamknięty.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie będzie dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piątki.

  6. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w kościele.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Ire­na Ramo­tow­ska l. 64, Joan­na Lacho­wicz l. 98, Ceza­ry Ste­fan Dur­maj l. 80, Hali­na Rosiak l. 85.