XIX NIEDZIELA ZWYKŁA —  07.08.2016

  1. Podzię­ko­wa­nie Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza za przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Archi­die­ce­zji Warszawskiej

 

Jesz­cze brzmią w naszych ser­cach pięk­ne i peł­ne mądro­ści sło­wa papie­ża Fran­cisz­ka, jesz­cze nie opa­dły wiel­kie emo­cje, któ­re towa­rzy­szy­ły spo­tka­niom wie­lo­mi­lio­no­wej rze­szy piel­grzy­mów całe­go świa­ta z Ojcem Świę­tym, ale już teraz jako Wasz biskup pra­gnę zło­żyć ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do tego prze­ło­mo­we­go wyda­rze­nia. Chciał­bym wyra­zić swo­ją wiel­ką wdzięcz­ność para­fiom, księ­żom, sio­strom zakon­nym, wła­dzom pań­stwo­wym i samo­rzą­do­wym, zwłasz­cza Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy, insty­tu­cjom kul­tu­ry i wszyst­kim służ­bom odpo­wie­dzial­nym za bez­pie­czeń­stwo, a szcze­gól­nie mło­dzie­ży, któ­ra w ramach wolon­ta­ria­tu, przez wie­le mie­się­cy przy­go­to­wy­wa­ła pobyt piel­grzy­mów w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Gorą­ce podzię­ko­wa­nia chciał­bym prze­ka­zać tym, któ­rzy nie waha­li się otwo­rzyć drzwi swo­ich domów, by gościć piel­grzy­mów w swo­ich rodzi­nach. Wszy­scy jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy z nas choć­by w nie­wiel­kiej for­mie przy­czy­nił się do wiel­kie­go dzie­ła jakim były Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w War­sza­wie i Kra­ko­wie. Na szcze­gó­ło­we podzię­ko­wa­nie przyj­dzie czas po zakoń­cze­niu okre­su waka­cji i zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku. Pozdra­wiam Was ser­decz­nie i wspie­ram modli­twą oraz z ser­ca bło­go­sła­wię, aby nauka Ojca Świę­te­go i nie­za­po­mnia­ne spo­tka­nie  z mło­dy­mi całe­go świa­ta przy­nio­sło bło­go­sła­wio­ne owo­ce odno­wy życia ducho­we­go każ­de­go z Was i całej Archidiecezji.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

 

  1. Dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. O g. 19:00 nabo­żeń­stwo ado­ra­cyj­ne z racji I nie­dzie­li miesiąca.

 

  1. W sierp­niu kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty, tygo­dni­ki kato­lic­kie moż­na naby­wać w zakrystii.

 

  1. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Budy­nek był w złym sta­nie tech­nicz­nym, jego układ nie­funk­cjo­nal­ny, a wszyst­kie insta­la­cje wyma­ga­ją wymia­ny, co spra­wia, że zakres prac jest bar­dzo duży. Ze wzglę­dów finan­so­wych i logi­stycz­nych (miesz­ka­ją tam cią­gle księ­ża) koniecz­ne jest podzie­le­nie remon­tu na eta­py. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspie­ra­nie tych prac modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Za tydzień w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy nie­dziel­nych prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy.
  2. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka; we wto­rek świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża (Edy­ty Ste­in) – patron­ki Euro­py; w śro­dę świę­to św. Waw­rzyń­ca; w czwar­tek wspo­mnie­nie św. Klary
  3. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jan Job l. 76, Jerzy Gra­bar­czuk l. 83, pole­caj­my Bogu w modli­twie rów­nież ś.p. Kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Macharskiego.