XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2016

  1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy św. prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Ze wzglę­du na zły stan tech­nicz­ny budyn­ku zakres prac jest bar­dzo duży. Z tego powo­du remont będzie podzie­lo­ny na eta­py. Cze­ka nas jesz­cze kwe­stia remon­tu ele­wa­cji fron­to­wej kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspie­ra­nie tych prac modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ofia­ry na fun­dusz remon­to­wy moż­na rów­nież skła­dać do pusz­ki z napi­sem „ofia­ra na kościół” lub bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­dzie­my na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.
  2. W sierp­niu kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty, tygo­dni­ki kato­lic­kie moż­na naby­wać w zakrystii.
  3. Jutro Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. O g. 7:00 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.
  4. W śro­dę przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jacka.
  5. W ubie­głym tygo­dniu — 9 sierp­nia, w wie­ku 78 lat,  zmarł ks. kano­nik Ste­fan Rogu­ski, wie­lo­let­ni rezy­dent naszej para­fii. W kapłań­stwie prze­żył 46 lat. Uro­czy­stość pogrze­bo­wa, któ­rej prze­wod­ni­czył J.E. bp Piotr Jarec­ki odby­ła się w naszym koście­le 12 sierp­nia o g. 10:00  a potem cia­ło zmar­łe­go ks. Ste­fa­na zosta­ło prze­wie­zio­ne do para­fii rodzin­nej w Pniew­ni­ku (diec. war­szaw­sko-pra­ska), gdzie zosta­ła odpra­wio­na dru­ga Msza św., po któ­rej nastą­pi­ło zło­że­nie cia­ła zmar­łe­go na miej­sco­wym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Ks. Ste­fan Rogu­ski swo­ją posłu­gę kapłań­ską peł­nił z wiel­kim odda­niem , zawsze pogod­ny, uczyn­ny, pełen sza­lo­nych pomy­słów i poczu­cia humo­ru, pro­pa­ga­tor kul­tu Mat­ki Bożej, bli­ski ser­com wie­lu para­fian. Msza św. w mie­siąc po śmier­ci zosta­nie odpra­wio­na w Jego inten­cji 13.09. o g. 18:30, nato­miast Msza św. Gre­go­riań­ska zosta­ła zare­zer­wo­wa­na w stycz­niu 2017 r. Pole­caj­my Boże­my Miło­sier­dziu ks. Ste­fa­na i naszych Para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Anto­nie­go Tymo­siu­ka, l. 89, Jani­na Pod­wy­soc­ką l. 83, Wie­sła­wa Pio­tra Sosnow­skie­go l. 52. Wiecz­ny odpoczynek…..