XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.08.2021

  1. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej zachę­ca­my do odwie­dze­nia dedy­ko­wa­nej temu wyda­rze­niu stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info Moż­na tam zna­leźć wszyst­kie aktu­al­no­ści na ten temat. For­mą przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia są 33-dnio­we reko­lek­cje Beatyfikacja33 z frag­men­ta­mi naucza­nia Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i Mat­ki Czac­kiej dostęp­ne poprzez stro­nę inter­ne­to­wą www.beatyfikacja33.pl oraz media spo­łecz­no­ścio­we. Infor­ma­cje na tabli­cy ogłoszeń.

  2. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym i gru­pom para­fial­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Pro­si­my szcze­gól­nie o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek nadal ocze­ku­je na rozpatrzenie.

  3. W nie­dzie­lę 15 sierp­nia o g. 11:30 odpra­wio­na zosta­nie msza św. w inten­cji ks. Gia­co­mo Calo­re z oka­zji Jego imie­nin, wte­dy też poże­gna­my ks. Gia­co­mo, któ­ry roz­pocz­nie w tym roku stu­dia dok­to­ranc­kie w Kra­ko­wie. Na tej mszy św. poże­gna­my rów­nież s. Kin­gę, któ­ra koń­czy swo­ją pra­cę w naszej parafii.

  4. Tym­cza­so­wo, ze wzglę­du na trwa­ją­cy jesz­cze remont, kan­ce­la­ria para­fial­na zosta­ła prze­nie­sio­na do kapli­cy kościo­ła, wej­ście od uli­cy Hyn­ka. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca waka­cji kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma poran­ne­go dyżu­ru we wtor­ki i piątki.

  5. Ze wzglę­du na cho­ro­bę nasze­go zakry­stia­ni­na — p. Pio­tra poszu­ku­je­my oso­by do pra­cy w zakry­stii. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Iwo­na Ire­na Haj­duk-Horec­ka l. 65.