WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY — 15.08.2021

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. O g. 11:30 msza św. w inten­cji ks. Gia­co­mo Calo­re z oka­zji Jego imie­nin, jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni dzień pra­cy w naszej para­fii ks. Gia­co­mo, któ­ry roz­pocz­nie w tym roku stu­dia dok­to­ranc­kie w Kra­ko­wie. Żegna­my też s. Kin­gę ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści, któ­ra po 7 latach pra­cy w naszej para­fii zosta­ła skie­ro­wa­na do pra­cy w Jastrzę­biu Zdro­ju. Zarów­no Sio­strze jak i Księ­dzu ser­decz­nie dzię­ku­je­my za posłu­gę dusz­pa­ster­ską i życzy­my, aby Pan Bóg nadal pro­wa­dził ich na dro­gach powo­ła­nia obda­rza­jąc wszel­kim błogosławieństwem.

  2. Jak już infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej, decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza mia­no­wa­ny nowym wika­riu­szem naszej para­fii został neo­pre­zbi­ter - ks. Kamil Sta­wiń­ski, któ­ry swo­je obo­wiąz­ki obej­mie pod koniec sierpnia.

  3. W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej zachę­ca­my do odwie­dze­nia dedy­ko­wa­nej temu wyda­rze­niu stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info Moż­na tam zna­leźć wszyst­kie aktu­al­no­ści na ten temat. For­mą przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia są 33-dnio­we reko­lek­cje Beatyfikacja33 z frag­men­ta­mi naucza­nia Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i Mat­ki Czac­kiej dostęp­ne poprzez stro­nę inter­ne­to­wą www.beatyfikacja33.pl oraz media spo­łecz­no­ścio­we. Infor­ma­cje na tabli­cy ogłoszeń.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 10 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej

  5. Ze wzglę­du na cho­ro­bę nasze­go zakry­stia­ni­na — p. Pio­tra poszu­ku­je­my oso­by do pra­cy w zakry­stii. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

  6. Za tydzień gościć będzie­my w naszej para­fii ks. Zbi­gnie­wa Lenar­ta – kate­chi­stę i ewan­ge­li­za­to­ra z Rosji i Kazach­sta­nu. Moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie Jego misję.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Radzie­jew­ska l. 91, Lidia Jadwi­ga Zawrzy­kraj l. 83, Geno­we­fa Świercz l. 96, Wal­de­mar Turow­ski l. 69