XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.08.2019

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i mate­rial­nie wspie­ra­ją pro­wa­dzo­ne pra­ce remon­to­we budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nia do remon­tu kościoła.

  2. W śro­dę 15 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na. Po mszy św. o g. 11:30 zaśpie­wa­my uro­czy­ście Lita­nię Lore­tań­ską Patron­ce naszej Parafii.

  3. S. Kry­sty­na Ozga ze Zgro­ma­dze­nia Zakon­ne­go Córek Bożej Miło­ści przy ul. Tapi­cer­skiej, kate­chet­ka, zosta­ła skie­ro­wa­na decy­zją Władz Zakon­nych do domu zakon­ne­go w Pabia­ni­cach. Dzię­ku­je­my s. Kry­sty­nie za pra­cę kate­che­tycz­ną w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 88 przy ul. Rada­ro­wej i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. W Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP 15 sierp­nia na mszy św. o g. 10:00 poże­gna­my s. Kry­sty­nę i będzie­my się modlić w jej inten­cji. Życzy­my Sio­strze wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. Do pra­cy w naszej para­fii Wła­dze Zakon­ne skie­ro­wa­ły s. Gra­ży­nę Chmiel, któ­ra pra­co­wa­ła na Ukrainie.

  4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ste­fan Pierz­cha­ła l. 66, Jan Celej l. 90, Rena­ta Rokic­ka l. 54.