XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

  1. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat ewan­ge­li­zu­je na Ukra­inie, ale w mia­rę swo­ich moż­li­wość przy­jeż­dża do nas w waka­cje i świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji ks. Mar­ka, po mszy świę­tej przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć rów­nież mate­rial­nie jego misję.

  2. Ser­decz­ne Bóg zapłać Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły i roz­pro­wa­dza­ły tra­dy­cyj­ne bukie­ty ziół i kwia­tów na Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dochód z bukie­tów został przez nie ofia­ro­wa­ny na potrze­by Parafii. 

  3. Jak już infor­mo­wa­li­śmy w czerw­cu, Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka wika­riu­szem Para­fii Św. Józe­fa Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Prusz­ko­wie. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za trzy­let­nią pra­cę i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. W następ­ną nie­dzie­lę 25 sierp­nia na mszy św. o g. 10:00 poże­gna­my ks. Mar­ci­na i będzie­my się modlić w Jego inten­cji. Życzy­my Księ­dzu wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. Do pra­cy w naszej para­fii skie­ro­wa­ny został ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski z para­fii p.w. Dobre­go Paste­rza w War­sza­wie. Zgod­nie z tym, co prze­ka­zał nam Ks. Kar­dy­nał wcze­śniej­sza infor­ma­cja, któ­ra doty­czy­ła ks. Mar­ci­na Ośko, była pomył­ką Kurii War­szaw­skiej. Księ­dza Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go powi­ta­my uro­czy­ście w nie­dzie­lę 1 września.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy pią­tek – 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Rafał Witold Bary­ga l. 32, Michał Mir­kow­ski l. 30.