XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.07.2019

 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Z tych środ­ków może­my dalej pro­wa­dzić pra­ce remon­to­we w budyn­ku ple­ba­nii oraz przy­go­to­wy­wać doku­men­ta­cję pro­jek­to­wo-budow­la­ną do remon­tu ele­wa­cji i wnę­trza kościo­ła. Te pra­ce przy­go­to­waw­cze, któ­rych jesz­cze nie widać, wyma­ga­ją też dużych nakła­dów finan­so­wych, dla­te­go tym bar­dziej dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb naszej parafii.

 2. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w mie­sią­cu sierp­niu br. z Warszawy:

  • 308. War­szaw­ska Piel­grzym­ka Pie­sza orga­ni­zo­wa­na przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le Świę­te­go Ducha na Nowym Mie­ście wyru­sza we wto­rek, 6 sierp­nia br. Piel­grzy­mi wędru­ją na Jasną Górę pod hasłem JASNOGÓRSKA MATKA ŻYCIA i będą modlić się o rychłą beaty­fi­ka­cję Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyńskiego.

  • 39. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na orga­ni­zo­wa­na przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le aka­de­mic­kim św. Anny w War­sza­wie wyru­szy w ponie­dzia­łek, 5 sierp­nia br. W tym roku głów­nym prze­sła­niem pąt­ni­czej dro­gi będzie hasło Otwórz­cie drzwi Chrystusowi!

  • XXVIII Pie­sza Piel­grzym­ka Nie­peł­no­spraw­nych orga­ni­zo­wa­na przez Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­peł­no­spraw­nych, wyru­sza z kościo­ła św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w War­sza­wie na Kole 5 sierp­nia br.

  Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w pie­szych piel­grzym­kach na Jasna Górę: szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościoła.

 3. Skle­pik para­fial­ny do koń­ca sierp­nia będzie zamknięty.

 4. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia będzie czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30.

 5. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w kościele.

 6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Budy­ta l. 91, śp. Marian Jerzy Zim­nol l.82.