XV NIEDZIELA ZWYKŁA  — 10.07.2016

  1. SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO 

plakat_frasatti_nr_1_544627-1W ZWIĄZKU Z PEREGRYNACJĄ RELIKWII BŁ. PIOTRA FRASSATIEGO.

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie. Już za kil­ka dni do naszej archi­die­ce­zji przy­bę­dą piel­grzy­mi, by w naszym war­szaw­skim Koście­le, wśród rodzin, pod­jąć ostat­ni etap przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Krakowie.

W orę­dziu na tego­rocz­ny Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży papież Fran­ci­szek posta­wił mło­dym za wzór bł. Pio­tra Jerze­go Fras­sa­tie­go, świec­kie­go Wło­cha, żyją­ce­go na począt­ku XX wie­ku, któ­ry mimo krót­kie­go życia umiał bar­dzo kon­kret­nie czy­nić miło­sier­dzie. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Fras­sa­ti ofia­ro­wy­wał potrze­bu­ją­cym o wie­le wię­cej niż dary mate­rial­ne, dawał same­go sie­bie, poświę­cał czas, sło­wa, zdol­ność słu­cha­nia. Słu­żył ubo­gim z wiel­ką dys­kre­cją, nigdy się z tym nie obno­sząc”.

Bł. Piotr Jerzy Fras­sa­ti jest jed­nym z patro­nów spo­tka­nia w Kra­ko­wie – z tej oka­zji jego reli­kwie przy­ja­dą z Tury­nu do Pol­ski. Zanim tra­fią do Kra­ko­wa, odwie­dzą kil­ka pol­skich miast i w dniach 16 – 17 lip­ca będą prze­by­wać w War­sza­wie. Zapra­szam Was wszyst­kich do wspól­nej modli­twy przy reli­kwiach patro­na mło­dzie­ży, stu­den­tów i ludzi gór. Pro­śmy o dobre owo­ce spo­tka­nia w Kra­ko­wie i piel­grzym­ki papie­ża Fran­cisz­ka do naszej Ojczy­zny. W naj­bliż­szą sobo­tę, 16 lip­ca, reli­kwie przy­bę­dą na war­szaw­ski Słu­żew do kościo­ła domi­ni­ka­nów. Przez cały dzień i noc będzie trwać w tym koście­le modli­twa. Następ­ne­go dnia, tj. w nie­dzie­lę, 17 lip­ca, reli­kwie bł. Pio­tra Jerze­go przy­bę­dą do kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny, gdzie o godz. 12.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta. Tutaj tak­że będzie trwa­ła cały dzień modli­twa przy reli­kwiach, a następ­nie noc­ne czu­wa­nie. Reli­kwie pozo­sta­ną w koście­le św. Anny do godzin poran­nych następ­ne­go dnia.

Szcze­gól­nie ser­decz­ne zapro­sze­nie kie­ru­ję do mło­dzie­ży, stu­den­tów, wolon­ta­riu­szy i wszyst­kich osób, któ­re na róż­ne spo­so­by włą­cza­ją się w przy­go­to­wa­nie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży na tere­nie naszej archi­die­ce­zji. Sko­rzy­staj­my z tej nie­po­wta­rzal­nej oka­zji, aby w week­end bez­po­śred­nio poprze­dza­ją­cy przy­jazd piel­grzy­mów, pomi­mo wie­lu zajęć i zadań, zatrzy­mać się przy świad­ku Chry­stu­sa. Zain­spi­ruj­my się jego przy­kła­dem i powierz­my nasze spra­wy wsta­wien­nic­twu bło­go­sła­wio­ne­go ter­cja­rza domi­ni­kań­skie­go, któ­re­go św. Jan Paweł II nazy­wał „czło­wie­kiem ośmiu bło­go­sła­wieństw”. Na czas pere­gry­na­cji reli­kwii bł. Pio­tra Jerze­go Fras­sa­tie­go, spo­tkań z piel­grzy­ma­mi i świę­to­wa­nia w Kra­ko­wie wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię. † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa remont ple­ba­nii, przy­go­to­wy­wa­ny jest remont fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Pra­ce te wyma­ga­ją podej­mo­wa­nia waż­nych decy­zji i nakła­dów finan­so­wych. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za wspar­cie modli­tew­ne i materialne.
  2. W naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek – świę­to św. Bene­dyk­ta, we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, w śro­dę – świę­tych pustel­ni­ków Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta, w pią­tek – św. Bona­wen­tu­ry – w tym dniu (15 lip­ca) msza św. wypo­min­ko­wa o g. 6:30. W sobo­tę wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Karmel.
  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Sta­ni­sław Kazi­mierz Głę­bo­wicz, l. 80, Hali­na Kobus, l. 82, Hele­na Majos, l. 72.